ERGOLHPTHS.GR

H ομάδα μηχανικών του ERGOLHPTHS.GR μελετά, ελέγχει και καταχωρεί προκηρύξεις δημοσίου από όλους τους φορείς πληροφόρησης. Με εργαλεία εύκολης αναζήτησης, συνδυαστικής και προσαρμοσμενης στις επιθυμίες κάθε χρήστη, παρέχει σε πρώτο πλάνο όλες τις βασικές πληροφορίες με σκοπό την πλήρη, έγκυρη και έγκαιρη ενημερωσή σας.

Στα πλαίσια της γνωριμίας και εξοικείωσης με τον τρόπο χρήσης της νέας μας πλατφόρμας, σας παρέχουμε την δυνατότητα δοκιμαστικής χρήσης, μέγιστης διάρκειας 14 ημερών. Aπό 01/10/2013 ισχύουν οι νέες προσφορές μας, παραμένοντας μακράν οι οικονομικότεροι έναντι οποιουδήποτε ανταγωνιστή: Εξάμηνη συνδρομή 80 ΕΥΡΩ+ΦΠΑ και Ετήσια συνδρομή 150 ΕΥΡΩ+ΦΠΑ.

Με την επιλογή SIGN UP μπορείτε να γίνετε συνδρομητής των υπηρεσιών μας σε μορφή δοκιμαστικής συνδρομής ή σε μορφή κανονικής εξάμηνης ή ετήσιας συνδρομής με την κατάθεση του ποσού που αντιστοιχεί στην συνδρομή.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.

Σας ευχόμαστε καλές αναζητήσεις, καλές αναθέσεις και καλά έργα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Δημόσια έργα

  Νόμοι-Νομολογίες Δημοσίων έργων

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ«Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα». Με την απόφαση καθιερώνονται κάποιες αλλαγές που αφορούν τον τρόπο τήρησης για:   
   Το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
   Το βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας – ιατρού εργασίας  
   Το ΣΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας) και τον ΦΑΥ (Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας) 
   Την εκ των προτέρων γνωστοποίηση 
   Τη  βεβαίωση ικριωμάτων 
   Τον έλεγχο του νομότυπου ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας‐ιατρού εργασίας. 

  περισσοτερα
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Νέα

  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΦΕΚ 1283 Β)

  Καθορίζουμε τον τρόπο υπολογισμού της αξίας ασφάλτου απολογιστικά, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή των ασφαλτικών εργασιών που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται στο πλαίσιο συμβάσεων κατασκευής δημοσίων έργων των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης δημοσιεύτηκε ή η απόφαση ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό υπογράφηκε από 02/07/2008 μέχρι και 19/03/2013 ως εξής: 
  1.α. Η τιμή της ασφάλτου λαμβάνεται από το ημερήσιο δελτίο του Υπουργείου Ανάπτυξης −Γεν. Γραμματεία Εμπορίου − Γεν. Δ/νση Εσωτ. Εμπορίου − Δ/νση Τιμών Βιομηχανικών  Προϊόντων και Φαρμάκων, Τμήμα Β΄, κατά την ημέρα της ενσωμάτωσης του ασφαλτοσκυροδέματος στο έργο. Η τιμή αυτή θα προσαυξάνεται με τους αναλογούντες φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις, όπως προσδιορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών. 
  β. Το ποσοστό του εμπορικού κέρδους ορίζεται ίσο με 10% επί της τιμής της ασφάλτου. 
  γ. Η τελικά προκύπτουσα αξία της ασφάλτου, προσαυξάνεται επίσης με το ποσοστό για γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος (ΓΕ και Ο Ε) 18% ή 28%, επί του οποίου εφαρμόζεται η έκπτωση της εργολαβίας (μέση τεκμαρτή έκπτωση της εργολαβίας), σύμφωνα με το άρθρο 42 του π.δ/τος 609/85 (Α΄ 223). 
  2.α. Ο προσδιορισμός της ποσότητας ασφάλτου της ασφαλτικής στρώσης προκύπτει από τα ποσοστά της ασφάλτου, όπως αυτά προσδιορίζονται από: i) την εγκεκριμένη αρμοδίως μελέτη σύνθεσης και (ii) το πάχος της ασφαλτικής στρώσης, όπως αυτό ορίζεται συμβατικά. Η προκύπτουσα ποσότητα της ασφάλτου θα προσαυξάνεται κατά 1% για τις απώλειες κατά τη διακίνηση και την ενσωμάτωσή της στο έργο. 
  β. Τα ποσοστά της ασφάλτου και το πάχος της ασφαλτικής στρώσης επαληθεύονται από τον ποιοτικό έλεγχο κατά το στάδιο κατασκευής του έργου. 
  γ. Τυχόν αποκλίσεις του ποσοστού ασφάλτου και του πάχους στρώσης από τα όρια που καθορίζονται στις συμβατικές μελέτες, δε λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό της ποσότητας της ασφάλτου. 
  3. Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται σε Πρωτόκολλο Υπολογισμού Αξίας Ασφάλτου, από το οποίο και μεταφέρονται στη σχετική πιστοποίηση. Η δαπάνη μεταφοράς της ασφάλτου από τα διυλιστήρια στον τόπο παραγωγής του ασφαλτομίγματος, περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο άρθρο ασφαλτικής στρώσης του ενιαίου τιμολογίου που επισημαίνεται με αστερίσκο και υπολογίζεται στην τιμή του άρθρου, όπως επίσης και η δαπάνη μεταφοράς ασφαλτομίγματος από τη μονάδα παραγωγής στον τόπο ενσωμάτωσης. 
  4.α. Ορίζουμε ως πρόσθετα δικαιολογητικά, για την πληρωμή των λογαριασμών δημοσίων έργων που περιέχουν δαπάνη ασφάλτου τα εξής: (i) μελέτη σύνθεσης ασφαλτομίγματος, εγκεκριμένη από την Αναθέτουσα Αρχή και (ii) τα νόμιμα αποδεικτικά προμήθειας ασφάλτου 
  ή ασφαλτομίγματος σύμφωνα με τον ΚΒΣ, τα οποία αφορούν σε ημερομηνία προγενέστερη της εκτέλεσης της σχετικής εργασίας και έχουν εκδοθεί στο όνομα του αναδόχου ή των μελών της ανάδοχου κοινοπραξίας ή του νομίμου προμηθευτή, βάση της εγκριθείσας μελέτης 
  σύνθεσης ασφαλτομίγματος. 
  β. Περαιτέρω, οι Υ.Δ.Ε., βάσει των δημ/κων διατάξεων (ν. 2362/1995 και π.δ. 151/1998) μπορούν να ζητήσουν την προσκόμιση οποιουδήποτε συμπληρωματικού δικαιολογητικού στοιχείου για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. 
  γ. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην αρ. 33/20041 εγκύκλιο της Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με τις τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες του έργου (νησιωτικές περιοχές κ.λπ.), όπου πρέπει να γίνεται σχετική πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετη αποζημίωση. 
  δ. Η επιπλέον δαπάνη ασφάλτου, σε σχέση με τη προϋπολογισθείσα, η οποία προκύπτει κατά την εκτέλεση του έργου από ενδεχόμενη αύξηση της τιμής της ασφάλτου ή της ποσότητας της ασφάλτου στις προβλεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις (εκτέλεση επιπλέον εργασιών στα πλαίσια ανάλωσης απροβλέπτων, σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης, κ.λπ.), καλύπτεται από τις εγκεκριμένες για το έργο πιστώσεις (άρθρο 10, ν. 4199/2013 (Α΄ 216)). 
  5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  περισσοτερα
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εγκύκλιοι- Γνωμοδοτήσεις

  ΝΟΜΟΣ 4250/2014 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ Η ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ, ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

  Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπου, μεταξύ των λοιπών ρυθμίσεων, περιλαμβάνονται σημαντικές διοικητικές απλουστεύσεις, με τις οποίες βελτιώνονται οι διοικητικές διαδικασίες και καθίστανται περισσότερο ευέλικτες και αποδοτικές και επιτυγχάνεται η ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και χωρίς κόστος εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

  περισσοτερα