ERGOLHPTHS.GR

H ομάδα μηχανικών του ERGOLHPTHS.GR μελετά, ελέγχει και καταχωρεί προκηρύξεις δημοσίου από όλους τους φορείς πληροφόρησης. Με εργαλεία εύκολης αναζήτησης, συνδυαστικής και προσαρμοσμενης στις επιθυμίες κάθε χρήστη, παρέχει σε πρώτο πλάνο όλες τις βασικές πληροφορίες με σκοπό την πλήρη, έγκυρη και έγκαιρη ενημερωσή σας.

Στα πλαίσια της γνωριμίας και εξοικείωσης με τον τρόπο χρήσης της νέας μας πλατφόρμας, σας παρέχουμε την δυνατότητα δοκιμαστικής χρήσης, μέγιστης διάρκειας 14 ημερών. Aπό 01/10/2013 ισχύουν οι νέες προσφορές μας, παραμένοντας μακράν οι οικονομικότεροι έναντι οποιουδήποτε ανταγωνιστή: Εξάμηνη συνδρομή 80 ΕΥΡΩ+ΦΠΑ και Ετήσια συνδρομή 150 ΕΥΡΩ+ΦΠΑ.

Με την επιλογή SIGN UP μπορείτε να γίνετε συνδρομητής των υπηρεσιών μας σε μορφή δοκιμαστικής συνδρομής ή σε μορφή κανονικής εξάμηνης ή ετήσιας συνδρομής με την κατάθεση του ποσού που αντιστοιχεί στην συνδρομή.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.

Σας ευχόμαστε καλές αναζητήσεις, καλές αναθέσεις και καλά έργα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εγκύκλιοι- Γνωμοδοτήσεις

  ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ "ΦΑΡΟΙ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"

  Ψηφισθέν νομοσχέδιο την 29/07/2014 : Άρθρο 59 Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα
  1. Τα ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισµού δηµοσίων έργων και προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών ανά κατηγορία και τάξη, µε βάση τα οποία έχουν δικαίωµα, συµµετοχής στις αναθέσεις δηµοσίων έργων, µελετών και συναφών υπηρεσιών, οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων, καταργούνται. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ως προς τα κατώτατα όρια εφαρµόζονται και σε εκκρεµείς διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων έργων, µελετών και συναφών υπηρεσιών (ανοικτές, κλειστές και µε διαπραγµάτευση) στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί προσφορές µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
  2. Η ισχύς των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου, όσον αφορά τα ανώτατα όρια, ορίζεται µε προεδρικό διάταγµα, µε το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις συµµετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων έργων και µελετών.
  3. Στο ως άνω προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και των τυχόν συναρµόδιων Υπουργών ρυθµίζονται θέµατα για την κατάρτιση και λειτουργία επίσηµων καταλόγων
  εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων, όπως ιδίως η αρµόδια αρχή τήρησής τους, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διατυπώσεις εγγραφής και κατάταξης των οικονοµικών φορέων σε αυτούς, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων δικαιολογητικών, η διαδικασία τήρησης
  και ενηµέρωσής τους και οι περιπτώσεις διαγραφής από αυτούς, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας τους είτε συνολικά είτε ανά κλάδο ή κατηγορία, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα. Στο ίδιο διάταγµα µπορούν να εξειδικεύονται οι όροι ίδρυσης και η λειτουργία είτε εναλλακτικών επίσηµων καταλόγων εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων είτε συστηµάτων πιστοποίησης από οργανισµούς δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και να ρυθµίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες λειτουργίας τους.

  περισσοτερα
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Νέα

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΑΑΔΗΣΥ : ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΥΤΩΝ

  ΘΕΜΑ: «Σύνταξη διακηρύξεων και τευχών διαγωνισμού προς αποφυγή συνήθων πλημμελειών των όρων αυτών». Εκδίδουμε την παρούσα κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με την ορθή σύνταξη διακηρύξεων και τευχών διαγωνισμού, προς αποφυγή των συνηθέστερων πλημμελειών που εμφιλοχωρούν στους όρους αυτών. Για τη σύνταξη της παρούσας λήφθηκε υπόψιν : α) H νομολογία (i) του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ii) των αρμόδιων εθνικών Διοικητικών Δικαστηρίων, (iii) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και β) οι αποφάσεις της Αρχής, στο πλαίσιο εξέτασης των υποβαλλόμενων σε αυτήν αιτημάτων παροχής σύμφωνης γνώμης για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

  περισσοτερα