ΝΟΜΟΙ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

5-4-2018 ΕΑΑΔΗΣΥ  ΠΑΡΑΤΑΣΗ (μέχρι και την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018) ΣΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡ. 50 ΤΟΥ Ν. 4412/2016.

28-2-2018 ΕΑΑΔΗΣΥ  Θέμα: «Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και κατώτερη από τα όρια των άρθρων 5 και 2351 του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν”.

21-2-2018 ΕΑΑΔΗΣΥ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΕΣ: Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 17 της 23.1.2018, σ. 65 έως 87 (EL)) Διορθωτικό στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής, της 5ης Ιανουαρίου 2016, για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταφραστικές διορθώσεις. Δείτε το Διορθωτικό εδώ.

13-2-2018 ΕΑΑΔΗΣΥ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 23: «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)»​​.

7-2-2018 ΕΑΑΔΗΣΥ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΙ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΣΑΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.

31-1-2018 ΕΑΑΔΗΣΥ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 19: Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»​.

15-1-2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 79Α του ν. 4412/2016 (Α΄147) στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.

28-12-2017 ΕΑΑΔΗΣΥ  ΦΕΚ 4534:  Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή​.

28-12-2017 ΕΑΑΔΗΣΥ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016.

28-12-2017 ΕΑΑΔΗΣΥ : Δημοσιεύθηκαν οι Κανονισμοί που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ από 1/1/2018.

11-12-2017 ΕΑΑΔΗΣΥ  :Με την 46ΕΣ/2017 απόφαση της Αρχής εγκρίθηκαν υποδείγματα εντύπων για τη γνωστοποίηση κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων και προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης. Για περισσότερα δείτε εδώ. (Μενού "ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ" --> "ΕΝΤΥΠΑ")

05-12-2017 ΕΑΑΔΗΣΥ  : Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr), προς διευκόλυνση και χρήση τους από τις αναθέτουσες αρχές, τα νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α' 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως τα πρότυπα αυτά τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 127/29.11.2017 απόφαση της Αρχής. Τα ως άνω πρότυπα τεύχη θα αποσταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Μετά τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης αποτελούν πρότυπα τεύχη με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 παρ. 5 του ν. 4412/2016

13-11-2017 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4497  "Άσκηση Υπαιθρίων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις".
Περιλαμβάνει τροποποιήσεις (με το Άρθρο 107 αυτού) διατάξεων του ν. 4412/2016 όπως του άρθρου 79 : "Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και για τις διαδικασίες σύναψης που είναι σε εξέλιξη και είναι στο στάδιο πριν την κατακύρωση.."
και του 103 : διαγράφεται η φράση «ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος» και αντικαθίσταται από το «απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου».

20-09-2017 ΕΑΑΔΗΣΥ  : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4488/2017 (Α' 137), στο άρθρο 39 του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με τον αποκλεισμό οικονομικών φορέων από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας.

11-09-2017 ΕΣΗΔΥΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ Εγγραφή Οικονομικών Φορέων: Αίτηση Εγγραφής Οικονομικών Φορέων με Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

06-09-2017 ΕΑΑΔΗΣΥ  : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΦΕΚ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ. Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα σε αυτή πρότυπα τεύχη ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

01-09-2017 ΕΑΑΔΗΣΥ  : ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 22 ΘΕΜΑ: “Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους".

30-08-2017 ΕΑΑΔΗΣΥ  : Δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ (Β΄ 2519) η υπ'αριθ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών "Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016"

30-08-2017 ΕΑΑΔΗΣΥ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣH ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 116)Δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ ο ν. 4487/2017 (Α 116) με το άρθρο 43 του οποίου τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις των Βιβλίων IV (Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων) & V (Τελικές Διατάξεις) του ν. 4412/2016, αναφορικά με την οικονομική αυτοτέλεια, το προσωπικό της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), τη διαδικασία κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης ύστερα από προδικαστική προσφυγή, καθώς και την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV (τροποποίηση άρθρου 379 παρ. 7 ν. 4412/2016).

07-08-2017 ΕΑΑΔΗΣΥ : Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016

28-07-2017 ΕΑΑΔΗΣΥ : Δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ ο ν. 4482/2017 (Α΄ 102) με το άρθρο 37 του οποίου αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, σχετικά με την επέκταση της υποχρέωσης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ.

17-07-2017 ΤΜΕΔΕΗλεκτρονική πλέον η έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. Βρείτε το εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αλλά και τα πρότυπα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής εδώΧρήσιμα Έγγραφα

29-06-2017 ΕΑΑΔΗΣΥ : ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 20  ΘΕΜΑ: “Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων”​ 

28-06-2017 ΕΑΑΔΗΣΥ : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙV (AEΠΠ)

Δημοσιεύθηκε ο ν.4478/2017 (Α΄ 91) στο άρθρο 87 του οποίου προβλέπονται τροποποιήσεις άρθρων του ν. 4412/2016 και ειδικότερα των άρθρων 348 και 372 του Βιβλίου IV (ΑΕΠΠ) και των άρθρων 377 και 379 που αφορούν διατάξεις που ρυθμίζουν την έναρξη ισχύος του Βιβλίου IV και την κατάργηση (σταδιακά) του ν. 3886/2010. 

«Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδ κασίας που ξεκινά: α) για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών, μετά την 26η Ιουνίου 2017, β) για τις δημόσιες συμβάσεις δημοσίων έργων και μελετών και τις συμβάσεις παραχώρησης με εκτιμώμενη αξία άνω των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (5.225.000) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 και γ) για τις δημόσιες συμβάσεις δημοσίων έργων και μελετών και τις συμβάσεις παραχώρησης με εκτιμώμενη αξία από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ έως τα πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (5.224.999) ευρώ, μετά την 1η Μαρτίου 2018. Μέχρι τότε οι ως άνω διαφορές διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α΄ 173). Η παρούσα παράγραφος ισχύει αναδρομικά από την 26η Ιουνίου 2017.»

27-06-2017 ΕΑΑΔΗΣΥ : ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 22  “Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους” 

22-06-2017 ΠΔ 57 Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

21-06-2017 ΕΑΑΔΗΣΥ : ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 21  “Ο ανταγωνιστικός διάλογος στις δημόσιες συμβάσεις” 

20-06-2017 ΥΠΠΟΜΕΔΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 :Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων- εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων (του Βιβλίου 1 και του Βιβλίου 2 του ν 4412/2016) με χρόνο έναρξης την 15η Ιουλίου 2017 και μετέπειτα-..

20-06-2017 ΥΠΠΟΜΕΔΙ  Τροποποίηση απόφασης «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» (Β΄1746).

20-06-2017 ΥΠΠΟΜΕΔΙ  Τροποποίηση της απόφασης με αριθ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ. 38107/ΦΝ 466 «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν.4412/2016» (Β΄1956) 

ΦΕΚ Β 1992 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5143/11.12.2014 (ΦΕΚ Β' 3335/11.12.2014) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,10%, που προβλέπεται στο Άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄), όπως ισχύει»

Περιγραφικά Τιμολόγια έργων σε επεξεργάσιμη μορφή 2017 ΕΔΩ

ΕΑΑΔΗΣΥ :  Διευκρινίσεις επί της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12, ως προς τα Γραμμάτια Σύστασης Χρηματικής Παρακαταθήκης

ΦΕΚ Β 1746 : Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

ΦΕΚ Α 74 Πολυνομοσχέδιο 4472 και επιμέρους άρθρα αυτού : Άρθρο 47 (αφορά μετάθεση χρόνου εφαρμογής του ΕΣΗΔΥΣ) Άρθρο 118 (Ηλεκτρονικό Μητρώο Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών) Άρθρο 119 (μεταβολές στο ΜΕΕΠ κλπ).

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 39 Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

ΕΑΑΔΗΣΥ :  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 19  Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016(Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» 

ΥΠΠΟΜΕΔΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 :Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 53 παρ.7 περ. θ΄ (Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 38  Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ IV (ΑΕΠΠ) 

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4465/2017 (ΦΕΚ Α΄47) με το άρθρο 54 του οποίου δίδεται παράταση στην έναρξη ισχύος του Βιβλίου IV  του ν. 4412/2016 (έννομη προστασία - ΑΕΠΠ) μέχρι 31/5/2017 και αντίστοιχη παράταση στην κατάργηση του ν. 3886/2010.

1. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 349 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Η διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 13 του ν. 2703/1999 (Α ́  72),  όπως  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  53  του ν. 4456/2017 (Α ́ 24), έχει εφαρμογή για τον Πρόεδρο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.»

2. Στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 379, όπως αντικαταστάθηκαν  με  το  άρθρο  50  του  ν.  4446/2016  (Α ́ 240), η φράση «31η Μαρτίου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση «31η Μαΐου 2017». Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει αναδρομικά από 1η Απριλίου 2017.

3. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 379, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4445/2017 (Α ́ 24), η φράση «31η Μαρτίου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση «31η Μαΐου 2017». Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου 2017.

ΦΕΚ Β 969 Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΚεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Ε.Φ.Κ.Α.ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΩΣ 31/03/2017

ΕΑΑΔΗΣΥ :  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 18  Οδηγίες συμπλήρωσης των προτύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

ΕΑΑΔΗΣΥ : Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’147 ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Τα ανωτέρω πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ισχύουν υποχρεωτικά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 (για συμβάσεις άνω των ορίων) και 120 (για συμβάσεις κάτω των ορίων), λαμβάνει χώρα είκοσι (20) ημέρες μετά τη δημοσίευσή της ως άνω απόφασης έγκρισής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 21/1/2017.

ΦΕΚ Α 241 Άρθρο 46 : Νέα τροποποίηση του Ν.4412/16 και συγκεκριμένα των άρθρων 49 (Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες), 93 (Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής») και 376 (Μεταβατικές διατάξεις ).

Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας :  Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017.

ΦΕΚ Α 240 Άρθρο 50 : Νέα τροποποίηση του Ν.4412/16 (αφορά και την άσκηση προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών κατά τη διαγωνιστική διαδικασία). Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 379 του ν. 4412/ 2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» αντικαθίστανται ως εξής: «7. Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374), για τη δικαιοδοσία και την καθ’ ύλη αρμοδιότητα των δικαστηρίων αρχίζουν να εφαρμόζονται από την 31η Μαρτίου 2017. 8. Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374), διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017»

ΕΑΑΔΗΣΥ :  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 17  Ενίσχυση συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

ΕΑΑΔΗΣΥ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ. Τα Υποδείγματα αυτά εκπονήθηκαν βάσει της Απόφασης της Αρχής ( ΑΔΑ: 60Ι0ΟΞΤΒ-411) και ΔΕΝ έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Σε αυτά ενσωματώνονται οδηγίες συμπλήρωσης και παραπομπές (με τη μορφή υποσημειώσεων) στην εφαρμοστέα νομοθεσία. 

ΕΑΑΔΗΣΥ :  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 15  Οδηγίες συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)”. Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με δεσμευτική ισχύ, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης τους, σύμφωνα με το άρθρο 120, λαμβάνει χώρα 20 ημέρες από τη δημοσίευση της με αρ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής, ήτοι από 7.12.2016.

ΕΑΑΔΗΣΥ Έγκριση "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (Α'147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» από την ΕΑΑΔΗΣΥ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3698/ Β΄/16-11-2016. (Προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών / αναθέτοντων φορέων θα ακολουθήσει έκδοση Οδηγιών συμπλήρωσης του εν λόγω εντύπου.)

Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά για δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με το άρθρο 120, λαμβάνει χώρα 20 ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης. Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου II του Ν. 4412/2016 δύνανται να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235 του Ν. 4412/2016. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΝΕΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ στον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 147/ Α΄/8-8-2016

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ στον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 147/ Α΄/8-8-2016

ΕΑΑΔΗΣΥ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ : Τα Υποδείγματα αυτά εκπονήθηκαν βάσει της Απόφασης της Αρχής (ΑΔΑ: 6Θ2ΛΟΞΤΒ-5ΒΘ) και ΔΕΝ έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Θα ακολουθήσει η έκδοση των Προτύπων Τευχών κατά την έννοια του άρθρου 53 παρ. 5 του ν. 4412/2016.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 :  ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)

ΕΑΑΔΗΣΥ : ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 :επισημαίνεται η πρόβλεψη της παραγράφου 13 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία “Μέχρι την έκδοση νέων προτύπων εγγράφων συμβάσεων έργων και μελετών της παραγράφου 5 του άρθρου 53, εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα ήδη ισχύοντα”...Μέχρι την αναθεώρηση των προτύπων τευχών από την Αρχή, οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να εκκινήσουν μία νέα διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών, υποχρεούνται να προσαρμόζουν τους όρους των εν λόγω διακηρύξεων, ώστε να συνάδουν με το περιεχόμενο των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων (ν. 4412/2016)... 

ΕΑΑΔΗΣΥ :ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 79 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 4412/2016. Η δημόσια διαβούλευση θα διενεργηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης opengov.gr, ( http://www.opengov.gr/aads/?p=5444 ) και θα ολοκληρωθεί στις 17/9/2016 ώρα 23:59Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση του προτεινόμενου ΤΕΥΔ.

ΕΑΑΔΗΣΥ :ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/7 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΠΟΜΕΔΙ :ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17  Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής 59 ΕΤΕΠ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ :  Κάνει δεκτή την ένσταση της εργοληπτικής εταιρείας διότι κρίνει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό με προσφορά κατατεθειμένη στο Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης καθώς και ότι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης είναι προς συμφέρον του Δήμου. (Αφορά διαγωνισμό Ν. 3669 διακηρύξεως τύπου Β).

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΟΥ 4412/2016 "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" ΚΑΙ ΝΟΜΟΥ 4413/2016 "ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ"

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως :

1) ο ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, και

2) ο ν. 4413/2016 (Α' 148) “Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις”.

Αναλυτικά σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ και οι νόμοι 4412/2016 και 4413/2016.

ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ :  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης συνολικού ποσού 172.581,26 ευρώ για θετικές ζημίες στον ανάδοχο του έργου: «Βελτίωση της βατότητας Δασικού αντιπυρικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας, Νικήτη- Καρβουνάς- Δραγουντέλι-Συκιά μήκους 42+390,28χλμ. Αφορά δαπάνες εγγυήσεων, ασφάλισης έργου, προσωπικού, γενικών εξόδων, μηχανικού εξοπλισμού και διαφυγόντων κερδών.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ   Ν. 4393/2016 Άρθρο 2ο παρ. 6α σελ 146 : Στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται νέα παράγραφος 14 ως εξής: «14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης β΄ του ν. 2326/1940, του άρθρου 27 παρ. 34 του ν. 2166/1993, του άρθρου 7 παρ. 1 της περίπτωσης ε΄του ν. 2326/1940, των άρθρων 9, 10 και 14 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτω- σης ιγ΄ του ν. 2326/1940, του άρθρου 11 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιη΄ του ν.2326/1940, του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3232/2004, καθώς και του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 3655/2008.»

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (Αφορά περίπτωση πρόσθετης έκπτωσης του Αναδόχου) :Από το ισχύον νοµικό πλαίσιο δεν παρέχεται δυνατότητα βελτίωσης της προσφοράς του αναδόχου, ακόµα και αν αυτό θα ήταν αρχικά επωφελές για τα συµφέροντα της αναθέτουσας αρχής, δηλ. του Δήµου

ΦΕΚ 1561/2.6.16 : Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β' ΤΟΥ Ν. 4281/2014  Κατόπιν των ανωτέρω, η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β' του ν. 4281/2014 αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑΟριστικοποίηση συντελεστών αναθεώρησης του Ν.3669/08, άρθρο 54

ΕΑΑΔΗΣΥ :ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 14 «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β' ΤΟΥ Ν. 4281/2014 Κατόπιν των ανωτέρω, η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β' του ν. 4281/2014 αρχίζει από την 1η Ιουνίου 2016 , εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ :ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 49/16 (ΑΤΟΜΙΚΗ)  Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) που συμμετείχαν σε διαγωνισμό χωρίς δημοσίευση του τελευταίου Δ.Σ. της 1.7.2015 στο ΦΕΚ ΤΑΕ – ΕΠΕ (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ) και ΓΕ.ΜΗ. όπως αναφέρεται στην διακήρυξη αλλά με δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.ΜΗ. μπορούν να γίνουν αποδεκτές στο διαγωνισμό

ΕΑΑΔΗΣΥ :ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 13 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄ ΤΟΥ Ν. 4281/2014

ΕΑΑΔΗΣΥ : Δημοσιεύθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4368/2016 (Α' 21) “Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις”, το άρθρο 93 του οποίου, τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 (Α΄160), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 (Α΄29), η οποία εν συνεχεία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4354/2015 (Α΄176). Κατόπιν των ανωτέρω, η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β' του ν. 4281/2014 αρχίζει από την 30η Απριλίου 2016 , εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού

ΕΑΑΔΗΣΥ : Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β.

ΥΠ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2016.

Η υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μετατίθεται και ορίζεται για τις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 καθώς και τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, για όλους τους φορείς του Δημοσίου, την 30.04.2017 (ΠΗΓΗ ΦΕΚ 2640/8.12.15)

ΕΑΑΔΗΣΥ :ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ».Η έκδοση των εγγυητικών επιστολών με τον τύπο του υποδείγματος και όχι κανονιστικής πράξης, επιτρέπει την τυποποίηση των κανονιστικών απαιτήσεων σε ενιαίο κείμενο διευκολύνοντας τις αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς στο έργο της σύνταξής τους, ενώ ταυτόχρονα δίδει την απαραίτητη ευχέρεια προσαρμογής των εγγυητικών επιστολών σε πιθανές απαιτήσεις των κανονι- σμών τους και των εγγράφων της σύμβασης.

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ : Δεν κωλύεται η πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος του έργου του οποίου η απόφαση κατακύρωσης εκδόθηκε, σύμφωνα με όρο της διακήρυξης, από την Προϊσταμένη Αρχή (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας) και όχι, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. 1 εδαφ. δ του ν. 3852/2010, από την οικεία Οικονομική Επιτροπή και για το λόγο αυτό δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος νομιμότητας της απόφασης κατακύρωσης από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση πριν την υπογραφή της σύμβασης.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ : «ΜΗΤΡΩΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ»

ΕΑΑΔΗΣΥ :ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΕΑΑΔΗΣΥ :ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 10 «ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ». 

ΕΑΑΔΗΣΥ :ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 8 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν. 4281/2014». Οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί εγγυήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μετά τη δημοσίευση του ν. 4281/2014

ΕΑΑΔΗΣΥ :ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5 (2η Έκδοση)

ΕΑΑΔΗΣΥ :ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ) ΣΤΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΙΑ ΕΣΗΔΥΣΕνημερώνονται οι φορείς του δημοσίου που διενεργούν διαγωνισμούς, κατόπιν της έκδοσης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α/65/28-06-2015) και σχετικά με την προσκόμιση εγγυητικών επιστολών για συμμετοχή σε Διαγωνισμό, ότι δύνανται να κάνουν χρήση της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 10 ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ Α/150/10.07.2007) ή της αντίστοιχης διάταξης στον οικείο Κανονισμό Προμηθειών τους. 

Σημειώνεται ότι, στους διαγωνισμούς που διενεργούνται ηλεκτρονικά, η «καταληκτική ημερομηνία διενέργειας» θα πρέπει να τροποποιηθεί/ μετατεθεί στον συστημικό διαγωνισμό πριν τη λήξη της ημερομηνίας αυτής.

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΑΔΗΣΥ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 9/2015 ΘΕΜΑ: “ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ” 

ΈΚΔΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ Β

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ :Επισημαίνεται ότι η χρήση των αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων είναι υποχρεωτική για την δημοπράτηση συμβάσεων δημοσίων έργων, των οποίων η διακήρυξη θα δημοσιευθεί δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της εν λόγω απόφασης, δηλαδή από 6/5/15 και εφεξής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΔΩ

ΌΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 21/3/2015 – 20/3/2016

Με βάση το άρθρο 14 του Π.Δ. 138/2009 (ΦΕΚ Α΄185) σε συνδυασμό με το άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ Α΄ 157), αναπροσαρμόζονται αυτόματα τα όρια ισχύος των μελετητικών πτυχίων ανά τάξη και κατηγορία για τη χρονική περίοδο από 21/3/2015 - 20/3/2016. Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσης σχετικός πίνακας με τα όρια.

ΠΔ 28/2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ

ΓΓΔΕ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ (Ν. 4254/2014) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ Β, ΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν. 4254/2014 ΚΑΙ Ν. 4313/2014. Παρατίθενται τα υποδείγματα Διακήρυξης τύπου Β, ΕΣΥ και Σύμβασης αναδόχου, με επισήμανση των προσαρμοσμένων άρθρων στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις περί των Δημοσίων έργων, καθώς και έγγραφο αναλυτικής αναφοράς των ανωτέρων άρθρων, συμπεριλαμβάνοντας και σχετικό παράδειγμα για τον υπολογισμό των ποινικών ρητρών, ανά ημέρα υπέρβασης και βάση της μέσης ημερησίας αξίας (αρθ.49 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ))

ΕΑΑΔΗΣΥ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ)» .."Η καταχώριση αιτημάτων και δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και η αναφορά του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης - ΑΔΑ1 αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση μη καταχώρισης στο ΚΗΜΔΗΣ των στοιχείων των δημοσίων συμβάσεων από τους υπόχρεους προς τούτο φορείς, η δαπάνη δεν θεωρείται κανονική και δεν δύναται να πληρωθεί, είτε αυτό αποτελεί αντικείμενο ελέγχου της ΥΔΕ, είτε άλλου αρμοδίου οργάνου."

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ ΤΜΗΜΑ ΣΤ 27/2015: Δεν απαιτείται όχληση για την καταβολή τόκων υπερημερίας πιστοποιήσεων δημοσίων έργων αφού οι διατάξεις του ΠΔ 166/2003 κατισχύουν από την έναρξη της ισχύος αυτού, των διατάξεων της εσωτερικής νομοθεσίας

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4254/2014 Σύμφωνα με τον Ν. 4254/2014 (βλ. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3, σημείο 2.Α.ιθ) από 01.01.2015 καταργούνται μεταξύ άλλων οι διατάξεις των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και ιστ΄ της παρ.1 του άρθρου 7 του α.ν.2326/40 (Α΄145) υπέρ του ΕΤΑΑ –ΤΣΜΕΔΕ που αφορούν κράτηση 1% επί των πληρωμών τωνεργοληπτών δημοσίων έργων καθώς και τα μηχανόσημα. Οι καταργούμενες διατάξεις ΕΔΩΥπενθυμίζεται επίσης ότι : "Η υπέρ του Μετσοβίου Πολυτεχνείου βάσει του Ν. 546 του 1943 πρόσθετος κράτησις εξ ημίσεως επί των εν αυτών αναφερομένων πόρων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων επιβάλλεται επί των πόρων τούτων ως καθορίζονται ούτοι εκάστοτε βάσει των κειμένων διατάξεων" και "ορισμένες, από τις κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ της παρ. 1 του άρθρου 7 του Α.Ν.2326/1940, και οι οποίες προσδιορίζονται συγκεκριμένα (στις οποίες -σημειωτέον- δεν εμπίπτουν οι προαναφερθέντες πόροι 6 0/00 και 2%) επιβάλλονται και υπέρ του ΕΜΠ. Οι κρατήσεις αυτές υπέρ ΕΜΠ εξομοιώνονται πλήρως, ως προς τις προϋποθέσεις επιβολής τους και τα υπόχρεα πρόσωπα, με τις αντίστοιχες κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, διαφοροποιούνται δε μόνο ως προς το ύψος τους, το οποίο περιορίζεται στο ήμισυ εκείνων" (ΝΣΚ 597/2006)

Νόμος 4313/2014 "Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων" Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρύθμιση για τον τρόπο υπολογισμού της αναθεώρησης κατ εξαίρεση για την περίοδο από 01.01.2013 και εφεξής μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του "Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων" (άρθρο 70)

 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 261/17-12-2014

ΕΑΑΔΗΣΥ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ

Εκδόθηκε η απόφαση 5143 (Β' 3335/2014) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) όπως ισχύει. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

ΕΑΑΔΗΣΥ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 5 & 6

14/11/2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 ΥΠΠΟΜΕΔΙ :ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΥΠΟΥ Α΄ ΚΑΙ Β ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν. 4250/2014, 4278/2014 ΚΑΙ 4281/2014 "...επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται στις νέες διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων-μέχρι της αναθεώρησης των προτύπων τευχών- να προσαρμόζουν τους όρους των προτύπων διακηρύξεων  ώστε να συνάδουν με το περιεχόμενο των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων.

3/11/2014 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ Β ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν. 4250/2014, 4278/2014 ΚΑΙ 4281/2014 "..στην υποσημείωση 16 του άρθρου 7 των διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας Τύπου Α και Τύπου Β ορίζεται ότι: “Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία”. Εξ αυτού απορρέει ότι στα πρότυπα τεύχη συμπεριλαμβάνεται σχετική ρήτρα ευελιξίας δυνάμει της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς δύνανται να αναπροσαρμόζουν το περιεχόμενό των όρων των διακηρύξεων
προκειμένου να συμφωνεί με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις.."

"..Αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων..
Αναλόγως με τα ισχύοντα σχετικά με τα αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013)., καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α (Δημόσιο, τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης (O.T.A.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των O.T.A.)

 

3/11/2014 ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ Ν. 4281/2014

Η έναρξη ισχύος των άρθρων 134-138 (ΕΣΗΔΗΣ) είναι σταδιακή, ανάλογα με το είδος των φορέων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 14 του Ν. 4270/2014 (άρθρο 201 παρ. 3).
Ειδικότερα:
Όσον αφορά τις προμήθειες και υπηρεσίες:
 για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης είναι η 1η Ιουλίου 2014
 για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η 1η Οκτωβρίου 2014
 και όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα την 1η Οκτωβρίου 2015.
Όσον αφορά τα έργα:
 αρχίζει όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης την 1η Ιανουαρίου 2015, και
 όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα την 1η Δεκεμβρίου 2015.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/2014 : "..ορθώς δεν συμπεριέλαβε στον φάκελο των δικαιολογητικών το πρωτότυπο πιστοποιητικό ΜΕΕΠ, αφού σύμφωνα με τον Ν.4250/2014 και μετά παρέλευση τριών μηνών από την δημοσίευσή του στο αντίστοιχο ΦΕΚ (26-03-2014), δηλαδή από 26-06-2014, παύει να ισχύει η υποχρέωση κατάθεσης ή και επίδειξης πρωτότυπων εγγράφων σε όλους τους διαγωνισμούς δημοσίων έργων.."

ΥΠΠΟΜΕΔΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ 

ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47159: Οδηγίες σχετικά με τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα καθώς και λοιπά φοροτεχνικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση και παράδοση των έργων, στις περιπτώσεις εκτέλεσής τους από φορέα για λογαριασμό τρίτου

ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 160/08.08.14- Περιλαμβανει κανονες συναψης δημοσιων συμβασεων εργων, προμηθειων και υπηρεσιων με πολλες αλλαγες στον τροπο δημοπρατησης αυτων και οχι μονο (μέρος Β' άρθρα 14 - 201)Δειτε το ΕΔΩ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17  : "Σάς ενημερώνουμε ότι η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων μάς κοινοποίησε την Κατευθυντήρια Οδηγία 2 - αρ.πρωτ. 3107/23.07.2014 (ΑΔΑ: 6162ΟΞΤΒ-4ΕΓ) σχετικά με την ορθή σύνταξη διακηρύξεων και τευχών διαγωνισμού προς αποφυγή των συνηθέστερων πλημμελειών των όρων αυτών και με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου των αρμόδιων δημόσιων φορέων και αναθετουσών αρχών, ιδίως στις περιπτώσεις που δεν έχουν εκδοθεί υποχρεωτικά πρότυπα τεύχη διακήρυξης και συμβατικά τεύχη, όπως στις συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών.
 Κατά συνέπεια η εν λόγω Κατευθυντήρια Οδηγία λαμβάνεται υπόψη σε περιπτώσεις διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, (πλην εκείνων για τις οποίες εφαρμόζεται ο ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 42)."

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ “Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.” ..Η θεσπισθείσα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 υποχρέωση των αναθετουσών αρχών και αναθέτοντων φορέων να αποδέχονται από τους υποψηφίους κατά τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,ευκρινή φωτοαντίγραφα δημοσίων εγγράφων, βεβαιώσεων (π.χ. βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ), πιστοποιητικών κ.α., που έχουν εκδοθεί από τους φορείς της περίπτωσης α΄ της ως άνω παραγράφου και η κατάργηση της απαίτησης για προσκόμιση πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων, καταλαμβάνει διακηρύξεις οι οποίες δημοσιεύθηκαν μετά τις 26.06.2014 και αυτές πρέπει να συντάσσονται με βάση τη νέα ρύθμιση. Ειδικά για τις διακηρύξεις δημοσίων έργων, που συντάσσονται βάσει των εν ισχύ πρότυπων τευχών διακηρύξεων (τύπου Α και τύπου Β), υπενθυμίζεται ότι οι αρμόδιες αναθέτουσες αρχές δύνανται -και οφείλουν- να προσαρμόζουν τα σχετικά άρθρα του πρότυπου τεύχους της διακήρυξης ώστε να είναι απόλυτα συμβατά με την νέα ρύθμιση του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014...

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2ΟΥ & 3ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 -Όπως αυτοί αναρτήθηκαν στην σελίδα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ στις 11/09/2014-.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΜΝΗΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΝ

Όπως είναι ήδη γνωστό, από τις 26.03.2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74 /Α΄/26.03.2014) έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερόμενους και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών........Κατόπιν των ανωτέρω, εφιστούμε την προσοχή σας για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 κατά ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο από όλους τους υπόχρεους φορείς και υπηρεσίες, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον ανάλογα φαινόμενα που επιφέρουν σύγχυση και ταλαιπωρία στον πολίτη και στις επιχειρήσεις και κλονίζουν την εμπιστοσύνη τους στη δράση της Δημόσιας Διοίκησης.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΥΠΠΟΜΕΔΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α) Η κατάργηση των κατωτάτων ορίων είναι άμεσης εφαρμογής και καταλαμβάνει όλες τις εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών (ανοικτές, κλειστές και με διαπραγμάτευση), στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί προσφορές μέχρι 04-08-2014 ανεξάρτητα από τις τυχόν αντίθετες προβλέψεις των οικείων διακηρύξεων.
Κατά συνέπεια στις παραπάνω διαδικασίες, είναι δυνατή η συμμετοχή όλων των υποψηφίων, που καλύπτουν τα ανώτατα όρια χωρίς κανένα περιορισμό κατώτατων ορίων.
Β) Αντίθετα, οι διατάξεις που αφορούν στα ανώτατα όρια παραμένουν σε ισχύ και συνεπώς δεν επέρχονται σχετικές μεταβολές στον τρόπο διενέργειας των διαγωνισμών, μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην παρ. 2 του άρθρου 59 Προεδρικού Διατάγματος. Με το Διάταγμα αυτό θα ορισθεί ο χρόνος κατάργησης των ανωτάτων ορίων και θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων και μελετών.
Τέλος επισημαίνεται, ότι θα δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις με νεότερη εγκύκλιο για την ουσιαστικότερη εφαρμογή των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 147 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας δημοσίων έργων που κυρώθηκε με το ν.3669/2008 (σχετικό το τελευταίο εδάφιο της σημείωσης 43 του Α’ τύπου των εγκεκριμένων πρότυπων διακηρύξεων), που αφορούν επίκληση και απόδειξη τεχνικής ή και επαγγελματικής ικανότητας, που στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου φορέα (δάνεια εμπειρία).

 ΦΕΚ 157/04.08.2014 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ "ΦΑΡΟΙ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"

Δημοσιεύτηκε την 04.08.2014 Ψηφισθέν νομοσχέδιο την 29/07/2014 : Άρθρο 59 Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα- Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
1. Τα ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισµού δηµοσίων έργων και προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών ανά κατηγορία και τάξη, µε βάση τα οποία έχουν δικαίωµα, συµµετοχής στις αναθέσεις δηµοσίων έργων, µελετών και συναφών υπηρεσιών, οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων, καταργούνταιΟι διατάξεις του άρθρου αυτού ως προς τα κατώτατα όρια εφαρµόζονται και σε εκκρεµείς διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων έργων, µελετών και συναφών υπηρεσιών (ανοικτές, κλειστές και µε διαπραγµάτευση) στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί προσφορές µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
2. Η ισχύς των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου, όσον αφορά τα ανώτατα όρια, ορίζεται µε προεδρικό διάταγµα, µε το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις συµµετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων έργων και µελετών.
3. Στο ως άνω προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και των τυχόν συναρµόδιων Υπουργών ρυθµίζονται θέµατα για την κατάρτιση και λειτουργία επίσηµων καταλόγων
εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων, όπως ιδίως η αρµόδια αρχή τήρησής τους, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διατυπώσεις εγγραφής και κατάταξης των οικονοµικών φορέων σε αυτούς, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων δικαιολογητικών, η διαδικασία τήρησης
και ενηµέρωσής τους και οι περιπτώσεις διαγραφής από αυτούς, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας τους είτε συνολικά είτε ανά κλάδο ή κατηγορία, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα. Στο ίδιο διάταγµα µπορούν να εξειδικεύονται οι όροι ίδρυσης και η λειτουργία είτε εναλλακτικών επίσηµων καταλόγων εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων είτε συστηµάτων πιστοποίησης από οργανισµούς δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και να ρυθµίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες λειτουργίας τους.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΦΕΚ 1283 Β)

Καθορίζουμε τον τρόπο υπολογισμού της αξίας ασφάλτου απολογιστικά, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή των ασφαλτικών εργασιών που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται στο πλαίσιο συμβάσεων κατασκευής δημοσίων έργων των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης δημοσιεύτηκε ή η απόφαση ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό υπογράφηκε από 02/07/2008 μέχρι και 19/03/2013 ως εξής: 
1.α. Η τιμή της ασφάλτου λαμβάνεται από το ημερήσιο δελτίο του Υπουργείου Ανάπτυξης −Γεν. Γραμματεία Εμπορίου − Γεν. Δ/νση Εσωτ. Εμπορίου − Δ/νση Τιμών Βιομηχανικών  Προϊόντων και Φαρμάκων, Τμήμα Β΄, κατά την ημέρα της ενσωμάτωσης του ασφαλτοσκυροδέματος στο έργο. Η τιμή αυτή θα προσαυξάνεται με τους αναλογούντες φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις, όπως προσδιορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών. 
β. Το ποσοστό του εμπορικού κέρδους ορίζεται ίσο με 10% επί της τιμής της ασφάλτου. 
γ. Η τελικά προκύπτουσα αξία της ασφάλτου, προσαυξάνεται επίσης με το ποσοστό για γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος (ΓΕ και Ο Ε) 18% ή 28%, επί του οποίου εφαρμόζεται η έκπτωση της εργολαβίας (μέση τεκμαρτή έκπτωση της εργολαβίας), σύμφωνα με το άρθρο 42 του π.δ/τος 609/85 (Α΄ 223). 
2.α. Ο προσδιορισμός της ποσότητας ασφάλτου της ασφαλτικής στρώσης προκύπτει από τα ποσοστά της ασφάλτου, όπως αυτά προσδιορίζονται από: i) την εγκεκριμένη αρμοδίως μελέτη σύνθεσης και (ii) το πάχος της ασφαλτικής στρώσης, όπως αυτό ορίζεται συμβατικά. Η προκύπτουσα ποσότητα της ασφάλτου θα προσαυξάνεται κατά 1% για τις απώλειες κατά τη διακίνηση και την ενσωμάτωσή της στο έργο. 
β. Τα ποσοστά της ασφάλτου και το πάχος της ασφαλτικής στρώσης επαληθεύονται από τον ποιοτικό έλεγχο κατά το στάδιο κατασκευής του έργου. 
γ. Τυχόν αποκλίσεις του ποσοστού ασφάλτου και του πάχους στρώσης από τα όρια που καθορίζονται στις συμβατικές μελέτες, δε λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό της ποσότητας της ασφάλτου. 
3. Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται σε Πρωτόκολλο Υπολογισμού Αξίας Ασφάλτου, από το οποίο και μεταφέρονται στη σχετική πιστοποίηση. Η δαπάνη μεταφοράς της ασφάλτου από τα διυλιστήρια στον τόπο παραγωγής του ασφαλτομίγματος, περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο άρθρο ασφαλτικής στρώσης του ενιαίου τιμολογίου που επισημαίνεται με αστερίσκο και υπολογίζεται στην τιμή του άρθρου, όπως επίσης και η δαπάνη μεταφοράς ασφαλτομίγματος από τη μονάδα παραγωγής στον τόπο ενσωμάτωσης. 
4.α. Ορίζουμε ως πρόσθετα δικαιολογητικά, για την πληρωμή των λογαριασμών δημοσίων έργων που περιέχουν δαπάνη ασφάλτου τα εξής: (i) μελέτη σύνθεσης ασφαλτομίγματος, εγκεκριμένη από την Αναθέτουσα Αρχή και (ii) τα νόμιμα αποδεικτικά προμήθειας ασφάλτου ή ασφαλτομίγματος σύμφωνα με τον ΚΒΣ, τα οποία αφορούν σε ημερομηνία προγενέστερη της εκτέλεσης της σχετικής εργασίας και έχουν εκδοθεί στο όνομα του αναδόχου ή των μελών της ανάδοχου κοινοπραξίας ή του νομίμου προμηθευτή, βάση της εγκριθείσας μελέτης σύνθεσης ασφαλτομίγματος. 
β. Περαιτέρω, οι Υ.Δ.Ε., βάσει των δημ/κων διατάξεων (ν. 2362/1995 και π.δ. 151/1998) μπορούν να ζητήσουν την προσκόμιση οποιουδήποτε συμπληρωματικού δικαιολογητικού στοιχείου για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. 
γ. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην αρ. 33/20041 εγκύκλιο της Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με τις τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες του έργου (νησιωτικές περιοχές κ.λπ.), όπου πρέπει να γίνεται σχετική πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετη αποζημίωση. 
δ. Η επιπλέον δαπάνη ασφάλτου, σε σχέση με τη προϋπολογισθείσα, η οποία προκύπτει κατά την εκτέλεση του έργου από ενδεχόμενη αύξηση της τιμής της ασφάλτου ή της ποσότητας της ασφάλτου στις προβλεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις (εκτέλεση επιπλέον εργασιών στα πλαίσια ανάλωσης απροβλέπτων, σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης, κ.λπ.), καλύπτεται από τις εγκεκριμένες για το έργο πιστώσεις (άρθρο 10, ν. 4199/2013 (Α΄ 216)). 
5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ«Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα». Με την απόφαση καθιερώνονται κάποιες αλλαγές που αφορούν τον τρόπο τήρησης για:   

 Το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
 Το βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας – ιατρού εργασίας  
 Το ΣΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας) και τον ΦΑΥ (Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας) 
 Την εκ των προτέρων γνωστοποίηση 
 Τη  βεβαίωση ικριωμάτων 
 Τον έλεγχο του νομότυπου ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας‐ιατρού εργασίας. 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΔΩ

ΝΟΜΟΣ 4250/2014 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ Η ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ, ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπου, μεταξύ των λοιπών ρυθμίσεων, περιλαμβάνονται σημαντικές διοικητικές απλουστεύσεις, με τις οποίες βελτιώνονται οι διοικητικές διαδικασίες και καθίστανται περισσότερο ευέλικτες και αποδοτικές και επιτυγχάνεται η ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και χωρίς κόστος εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα:
Με το άρθρο 1 του ως άνω νόμου καταργείται, εφεξής, η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κάθε φορά αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, η διατήρηση της απαίτησης υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων σε διαδικασίες, εφόσον το επιβάλλουν εξαιρετικοί λόγοι, που αναφέρονται ρητώς σε αυτήν.

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Περαιτέρω, με τις ανωτέρω διατάξεις καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόμενων από την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων.

Η νέα ρύθμιση πέραν των προαναφερόμενων οφελών, στοχεύει και στη διαμόρφωση ουσιαστικής και φιλικής σχέσης με τον πολίτη, καθόσον το Κράτος αποδεικνύει εμπράκτως ότι τον εμπιστεύεται αφού πλέον τον καλεί να επιβεβαιώσει ο ίδιος την αξιοπιστία του, με την ειλικρίνεια και την εντιμότητά του κατά τις συναλλαγές του με τη Διοίκηση και ως «υπεύθυνος πολίτης» να έχει θετικό ρόλο στη διοικητική δράση που τον αφορά.

Ωστόσο, στο σημείο αυτό τονίζεται ότι οι υπηρεσίες και οι φορείς, στους οποίους υποβάλλονται τα φωτοαντίγραφα, κατά τα ανωτέρω, οφείλουν να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο, ανά τρίμηνο, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί . Και τούτο επειδή η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο πλαίσιο μιας διοικητικής ή άλλης διαδικασίας, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη ή της επιχείρησης, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά με την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.

Εφιστάται η προσοχή στους υπόχρεους φορείς ότι με την πάροδο τριών μηνών από τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, καταργείται η απαίτηση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ακόμα και για τις διαδικασίες εκείνες που τούτο προβλεπόταν ρητά από την κείμενη νομοθεσία.
Η απαίτηση αυτή μπορεί να διατηρηθεί μόνο για εξαιρετικούς λόγους με την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Ν. 4258/2014 :ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Aρθρο 30 : 1. Οι βεβαιώσεις εγγραφής των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στις τάξεις 3η έως και 7η του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίες έχουν ημερομηνία λήξης έως και τις 30.6.2014 ή έχουν λάβει παράταση, σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4186/2013, παρατείνονται από την ημερομηνία λήξης τους μέχρι και τις 30.06.2014, εφόσον οι επιχειρήσεις υποβάλουν σχετικό αίτημα έως και εξήντα (60) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή έχουν υποβάλει στην Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. αίτηση αναθεώρησης. Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω παραγράφου άρχεται από την ψήφισή της.

2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 της Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (κ.ν. 3669/2008), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εν εξελίξει συμβάσεων, για τις οποίες ο ανάδοχος έχει προσκομίσει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που έχει κινηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της έκπτωσης του αναδόχου κατά το άρθρο 61 της Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων ή έχει οριστικοποιηθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 60 της Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων ειδική διαταγή.

Θυμίζουμε ότι με τον Ν.4146/2013 Άρθρο 59 παρ. 5 μειώθηκαν στο μισό τα ποσοστά επί τοις εκατό της παρ. 2 του άρθρου 35 της Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (κ.ν. 3669/2008) με βάση τα οποία υπολογίζεται η πρόσθετη εγγύηση. Πλέον η μείωση αυτή καταλαμβάνει όλες τις τρέχουσες συμβάσεις.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 ΥΠΠΟΜΕΔΙ
ΤΣΜΕΔΕ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Από 07/04/2014 είναι διαθέσιμη η νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ”Σύστημα ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής - Βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής”.

(Η βεβαίωση εγκυρότητας αφορά εγγυητικές επιστολές οι οποίες έχουν εκδοθεί από το ΤΣΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑΣ).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/19-03-2014 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Ε.ΕΠ.) ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ

Η τακτική αναθεώρηση γίνεται με αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ εντός του τελευταίου τριμήνου, πριν την ημερομηνία λήξης ισχύος του πτυχίου, που αναγράφεται στη σχετική εργοληπτική βεβαίωση. Στην περίπτωση αυτή ως έναρξη ισχύος της νέας εργοληπτικής βεβαίωσης θεωρείται ο χρόνος λήξης της προηγούμενης, ανεξάρτητα από τον χρόνο λήψης της απόφασης της Επιτροπής ΜΕΕΠ ή του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Εάν η απόφαση της Επιτροπής ΜΕΕΠ ή του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων εκδοθεί μετά τη λήξη ισχύος της παλαιάς εργοληπτικής βεβαίωσης παρατείνεται η ισχύς της μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης και όχι πέραν των 90 ημερών από τη λήξη ισχύος.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μετά την ημερομηνία λήξης του πτυχίου,εντός 60 ημερών. Στην περίπτωση αυτή το πτυχίο εξακολουθεί να ισχύει, για 90 ημέρες από τη λήξη της εργοληπτικής βεβαίωσης, ενώ η νέα εργοληπτική βεβαίωση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της Επιτροπής ΜΕΕΠ ή του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Α1 ΕΩΣ 7ΗΣ ΤΑΞΗΣ 

Αναρτήθηκαν τροποποιημένα τα Τεχνικά Δελτία Εγγραφής και Αναθεώρησης εργοληπτικών επιχειρήσεων Α1 έως 7ης με ενσωματωμένες τις αλλαγές που προέκυψαν από την εφαρμογή του Νόμου 4199/2013.

Σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 του  άρθρου 107  του Ν. 4199/2013 τροποποιήθηκαν τα ελάχιστα οικονομικά όρια κατάταξης στην 1η τάξη και 2η τάξη για την κατάταξη στην οποία η επιχείρηση πρέπει πλέον να διαθέτει σωρευτικά πάγια ή /και  καταθέσεις ελάχιστου ύψους 50.000 € για την 1η τάξη και 100.000 € για την 2η τάξη  

Δείτε τα με όλες τις αλλαγές ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ11γ/ο/7/62​ ΥΠΠΟΜΕΔΙ   ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5252 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ- ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ 

Η εφαρμογή των αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων θα είναι υποχρεωτική για δημόσια έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης θα δημοσιευθεί δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της εν λόγω απόφασης, δηλαδή από 2/12 /2013 και εφεξής

ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ  ΕΔΩ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΦΕΚ 2897 ΤΕΥΧΟΣ 2ο Ισχύουν υποχρεωτικά για τα έργα των οποίων η διακήρυξη θα δημοσιευτεί από τις 30-11-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32 ΥΠΠΟΜΕΔΙ/Δ15  Θέμα «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου με το Ν. 4199/2013»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31 ΥΠΠΟΜΕΔΙ/Δ15  Θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 111 του Ν.4199/2013 (ΦΕΚ Α 216/11-10-2013) , που αφορά τα Μηχανήματα Έργων»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30 ΥΠΠΟΜΕΔΙ/Δ15  Θέμα Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής " ΕΛΟΤ 
ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ"

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29 ΥΠΠΟΜΕΔΙ/Δ15  Θέμα «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων» (ΦΕΚ 2300 τ. Β΄/ 16-09-13)"

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28/9.10.13 

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Τμήματος Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 

Αφορά την  6-9-13 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Καθορίζονται τα είδη των τεχνικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη δημοπράτησή τους με το σύστημα μελέτη και κατασκευή ως εξής:

  •  Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων και Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας ιλύος
  •  Επεξεργασία Νερού
  •  Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων και Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων
  •  Ειδικά Ενεργειακά Έργα
  •  Χώροι Υγειονομικής Ταφής  εφόσον περιλαμβάνουν και μονάδες αξιοποίησης βιοαερίου και επεξεργασίας στραγγιδίων
  • Οι Επεκτάσεις σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες έργων εφόσον περιλαμβάνουν μελέτη προσαρμογής των νέων εγκαταστάσεων στις παλαιές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν νεότερες τεχνολογίες που οδηγούν σε εξειδικευμένες τεχνογνωσίες
  •  Δίκτυα αποχέτευσης με το σύστημα αναρρόφησης κενού στο βαθμό που η εφαρμογή τους στην περιοχή που προτείνεται είναι πλήρως αιτιολογημένη και μονοσήμαντη

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 ΥΠ. ΥΠΟΜΕΔΙ 

Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. σύμφωνα με το νόμο 4186/2013

ΦΕΚ 230016.9.13  

ΑΡΘΡΑ 1-4

Τροποποίηση της με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Υπουργικής Απόφασης που αφορά την έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων.

ΦΕΚ 193/17.9.13 ΑΡΘΡΟ 55 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Οι βεβαιώσεις εγγραφής των εγγεγραµµένων επιχειρήσεων στις τάξεις 3η έως και 7η του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίες έχουν ηµεροµηνία λήξης από 1.1.2013 έως 31.12.2013 ή έχουν λάβει παράταση, σύµφωνα µε την υποπαράγραφο 3 της παραγράφου Η.6 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 έως τις 30.6.2013, παρατείνονται από την ηµεροµηνία λήξης τους µέχρι 31.12.2013, εφόσον οι επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετικό αίτηµα έως και εξήντα (60) ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ή έχουν υποβάλει στην Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. αίτηση αναθεώρησης. Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω παραγράφου άρχεται από την ψήφισή της

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 Νόμου 4146/2013

β) Με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 δεν επιτρέπεται πλέον ο συνδυασμός του συστήματος προσφοράς μελέτης και κατασκευής με τα συστήματα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδα και ελεύθερης συμπλήρωσης ανοιχτού τιμολογίου, ενώ με την παράγραφο 3 του άρθρου 59 καταργούνται και οι σχετικές διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 8 της Κωδικοποίησης. Η διάταξη αυτή, δηλαδή η κατάργηση των παραπάνω συνδυασμών συστημάτων δημοπράτησης, εφαρμόζεται στις συμβάσεις έργων των οποίων οι διακηρύξεις θα δημοσιευτούν μετά την 18η/04/2013 (ημερομηνία ισχύος του Ν.4146/2013, σύμφωνα με το άρθρο 79 αυτού).

δ) Με την παράγραφο 5 μειώνονται κατά το ήμισυ τα ποσοστά επί τοις εκατό της παραγράφου 2 του άρθρου 35 της  Κωδικοποίησης, με βάση τα οποία υπολογίζεται η πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία προσκομίζεται σε περιπτώσεις υποβολής έκπτωσης μεγαλύτερης από τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση όρια. Συνακόλουθα και η συνολική πρόσθετη εγγύηση μειώνεται σε ποσοστό 22 % (από 35%) του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται στις συμβάσεις έργων των οποίων οι διακηρύξεις θα δημοσιευθούν μετά την 18η/04/2013.
στ) Με την παράγραφο 7 αυξάνεται σε 4 (από 2) μήνες η προθεσμία από την εμφάνιση της γενεσιουργού αιτίας μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθούν τα δικαιώματα του αναδόχου από τη σύμβαση, προκειμένου να μην παραγραφούν οι σχετικές αξιώσεις του. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται στις συμβάσεις έργων των οποίων οι διακηρύξεις θα δημοσιευθούν μετά την 18η/04/2013.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η αλλαγή της χρηματοδότησης του έργου αποτελεί αλλαγή ουσιώδους όρου της Διακήρυξης ,κάτι που κατά την Ελεγκτικό Συνέδριο/μήμαVII(ΕΣ) 300/2009 γνωμοδότηση, επάγεται ακυρότητα της σχετικής διαδικασίας σύναψης της σύμβασης του έργου. Η μη παροχή από την Υπηρεσία των αιτούμενων από τον ανάδοχο στοιχείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν και η βεβαίωση περί ύπαρξης εξασφαλισμένης πίστωσης για το έργο, αλλά η κοινοποίηση προς αυτόν της κατακυρωτικής απόφασης του διαγωνισμού, κατά την τελευταία ημέρα ισχύος της προσφοράς και η ταυτόχρονη κλήση του αναδόχου να υπογράψει τη σύμβαση, καθώς και η εν συνεχεία κήρυξη του ως έκπτωτου ένεκα μη υπογραφής της σύμβασης, υπερβαίνουν την αρχή της αναλογικότητας και καθιστούν τη συμπεριφορά του κυρίου του έργου (Δ.Θερμαϊκού) ως καταχρηστική.

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  Σχετικές αποφάσεις και νομολογία

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Θέματα διαγωνισμών

ΤΠΕΔΕ Αποφάσεις και γνωμοδότηση ΝΣΚ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αποφάσεις σχετικές

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΔΩ

ΤΟΚΟΦΟΡΙΑ ΕΔΩ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Σχετικά

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Αποφάσεις

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΔΩ

ΣΤΑΛΙΕΣ ΕΔΩ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Σχετικά

ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Πατήστε πάνω στον νόμο που θέλετε να ανατρέξετε ώστε να ανοίξει ο αντίστοιχος σύνδεσμος.

Νόμος 1418/1984 

Π.Δ. 609/85

Νόμος 3669/2008 

Νόμος 4070/2012  (περιλαμβάνει τροποποιήσεις διατάξεων του ν.3669/2008 που αφορούν κυρίως τις επιμετρήσεις , εγκρίσεις λογαριασμών την ποιότητα του έργου, προσωρινή και οριστική παραλαβή ,παραλαβή αφανών εργασιών, απόσβεση δικαιωμάτων του αναδόχου κλπ)

Ερμηνευτική Εγκύκλιος 11/16-05-2012 ΥΠΟΜΕΔΙ για τον Ν.4070

Νόμος 4072/2012 Υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής για την έκδοση διαταγής πληρωμής!

Εγκύκλιος 25 Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής για είσπραξη χρηματικής απαίτησης από το Δημόσιο

Γνωμοδότηση 209/2013 ΝΣΚ Το ύψος της εγγυητικής επιστολής για την εκτέλεση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου, περιλαμβάνει και τους επιδικασθέντες τόκους