ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Δημόσια έργα

  Νόμοι-Νομολογίες Δημοσίων έργων

  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (Αφορά περίπτωση πρόσθετης έκπτωσης του Αναδόχου) :Από το ισχύον νοµικό πλαίσιο δεν παρέχεται δυνατότητα βελτίωσης της προσφοράς του αναδόχου, ακόµα και αν αυτό θα ήταν αρχικά επωφελές για τα συµφέροντα της αναθέτουσας αρχής, δηλ. του Δήµου

  περισσοτερα
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εγκύκλιοι- Γνωμοδοτήσεις

  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ

  Ψηφισθέν νομοσχέδιο "Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) ΑΡΙΘ.Α-1424 [MIOS]..." Άρθρο 2ο παρ. 6α σελ 146 : Στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται νέα παράγραφος 14 ως εξής: «14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης β΄ του ν. 2326/1940, του άρθρου 27 παρ. 34 του ν. 2166/1993, του άρθρου 7 παρ. 1 της περίπτωσης ε΄του ν. 2326/1940, των άρθρων 9, 10 και 14 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτω- σης ιγ΄ του ν. 2326/1940, του άρθρου 11 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιη΄ του ν.2326/1940, του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3232/2004, καθώς και του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 3655/2008.»

  περισσοτερα
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Προμήθειες

  Προμήθειες Δημοσίου

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αποφυγή απευθείας ανάθεσης προμηθειών - Δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμών επί τη βάσει προσυμφωνημένου ποσοστού επιμερισμού της συνολικής αξίας των συμβάσεων και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά – Δυνατότητα χρήσης τεχνικών και προδιαγραφών και προτύπων από τους λοιπούς δημόσιους φορείς υγείας πέραν αυτού που τις εκπόνησε

  περισσοτερα