ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Δημόσια έργα

  Νόμοι-Νομολογίες Δημοσίων έργων

  ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ : Δεν κωλύεται η πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος του έργου του οποίου η απόφαση κατακύρωσης εκδόθηκε, σύμφωνα με όρο της διακήρυξης, από την Προϊσταμένη Αρχή (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας) και όχι, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. 1 εδαφ. δ του ν. 3852/2010, από την οικεία Οικονομική Επιτροπή και για το λόγο αυτό δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος νομιμότητας της απόφασης κατακύρωσης από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση πριν την υπογραφή της σύμβασης.

  περισσοτερα
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εγκύκλιοι- Γνωμοδοτήσεις

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΨΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 300.000 ΕΥΡΩ- ΠΑΡΑΤΑΣΗ

  Με το άρθρο 222 Ν. 4281/2014 δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν μεταξύ άλλων ο ιδιοκτήτης , οι εταίροι, οι βασικοί μέτοχοι, τα εκτελεστικά μέλη οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις έργου άνω των 300.000 ευρώ. 

  περισσοτερα
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Προμήθειες

  Προμήθειες Δημοσίου

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ :"..η προσωρινή µειοδότρια πρέπει να αποκλειστεί από το διαγωνισµό γιατί η υπό κρίσιν περίπτωση µε την µεταγενέστερη προσκόµιση του πιστοποιητικού ότι η εταιρεία δεν τελεί σε ειδική εκκαθάριση, θεωρείται ότι συνιστά όχι διευκρίνιση ή συµπλήρωση νοµίµως κατ’ αρχήν υποβληθέντων στοιχείων αλλά αναπλήρωση µη υποβληθέντων ή µη νοµίµως υποβληθέντων . Αυτό δέχεται η πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας ότι δηλαδή στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής εναπόκειται να καλεί τους προµηθευτές για διευκρίνιση ή συµπλήρωση νοµίµως κατ’ αρχήν υποβληθέντων στοιχείων και όχι για αναπλήρωση µη υποβληθέντων ή µη νοµίµως υποβληθέντων (Ε.Α. ΣτΕ 996/2010, 70/2010, 867/2009, 696/2009, 349/2008 κ.α.). Εφόσον, λοιπόν, στο πιστοποιητικό που προσκόµισε η προσωρινή µειοδότρια δεν συµπεριλαµβάνονταν βεβαίωση και για την περίπτωση της ειδικής εκκαθάρισης όπως απαιτούνταν από τη διακήρυξη τότε η µεταγενέστερη προσκόµιση του δεν συνιστά επιτρεπτή σύµφωνα µε το νόµο και τη διακήρυξη συµπλήρωση αλλά ανεπίτρεπτη αναπλήρωση µη υποβληθέντων δικαιολογητικών.."

  περισσοτερα