ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Δημόσια έργα

  Νόμοι-Νομολογίες Δημοσίων έργων

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ (Ν. 4254/2014) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ Β, ΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν. 4254/2014 ΚΑΙ Ν. 4313/2014. Παρατίθενται τα υποδείγματα Διακήρυξης τύπου Β, ΕΣΥ και Σύμβασης αναδόχου, με επισήμανση των προσαρμοσμένων άρθρων στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις περί των Δημοσίων έργων, καθώς και έγγραφο αναλυτικής αναφοράς των ανωτέρων άρθρων, συμπεριλαμβάνοντας και σχετικό παράδειγμα για τον υπολογισμό των ποινικών ρητρών, ανά ημέρα υπέρβασης και βάση της μέσης ημερησίας αξίας (αρθ.49 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ))

  περισσοτερα
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Προμήθειες

  Προμήθειες Δημοσίου

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ :"..η προσωρινή µειοδότρια πρέπει να αποκλειστεί από το διαγωνισµό γιατί η υπό κρίσιν περίπτωση µε την µεταγενέστερη προσκόµιση του πιστοποιητικού ότι η εταιρεία δεν τελεί σε ειδική εκκαθάριση, θεωρείται ότι συνιστά όχι διευκρίνιση ή συµπλήρωση νοµίµως κατ’ αρχήν υποβληθέντων στοιχείων αλλά αναπλήρωση µη υποβληθέντων ή µη νοµίµως υποβληθέντων . Αυτό δέχεται η πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας ότι δηλαδή στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής εναπόκειται να καλεί τους προµηθευτές για διευκρίνιση ή συµπλήρωση νοµίµως κατ’ αρχήν υποβληθέντων στοιχείων και όχι για αναπλήρωση µη υποβληθέντων ή µη νοµίµως υποβληθέντων (Ε.Α. ΣτΕ 996/2010, 70/2010, 867/2009, 696/2009, 349/2008 κ.α.). Εφόσον, λοιπόν, στο πιστοποιητικό που προσκόµισε η προσωρινή µειοδότρια δεν συµπεριλαµβάνονταν βεβαίωση και για την περίπτωση της ειδικής εκκαθάρισης όπως απαιτούνταν από τη διακήρυξη τότε η µεταγενέστερη προσκόµιση του δεν συνιστά επιτρεπτή σύµφωνα µε το νόµο και τη διακήρυξη συµπλήρωση αλλά ανεπίτρεπτη αναπλήρωση µη υποβληθέντων δικαιολογητικών.."

  περισσοτερα