ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Δημόσια έργα

  Νόμοι-Νομολογίες Δημοσίων έργων

  ΕΑΑΔΗΣΥ :ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ».Η έκδοση των εγγυητικών επιστολών με τον τύπο του υποδείγματος και όχι κανονιστικής πράξης, επιτρέπει την τυποποίηση των κανονιστικών απαιτήσεων σε ενιαίο κείμενο διευκολύνοντας τις αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς στο έργο της σύνταξής τους, ενώ ταυτόχρονα δίδει την απαραίτητη ευχέρεια προσαρμογής των εγγυητικών επιστολών σε πιθανές απαιτήσεις των κανονι- σμών τους και των εγγράφων της σύμβασης.

  περισσοτερα
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Προμήθειες

  Προμήθειες Δημοσίου

  ΕΑΑΔΗΣΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 11 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»Με στόχο τη διευκόλυνση του έργου των αναθετουσών αρχών κατά τη διαδικασία σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, αναλύεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τα κριτήρια ανάθεσης, όπως αποτυπώνεται στην Oδηγία 2004/18/ΕΚ και στην πράξη ενσωμάτωσής της στο ελληνικό δίκαιο (Π.Δ. 60/2007), δίνοντας έμφαση στα σημεία εκείνα τα οποία πρέπει να γνωρίζουν και να λαμβάνουν υπόψη οι αναθέτουσες αρχές κατά τον προσδιορισμό, την επιλογή και την εφαρμογή του προσήκοντος κριτηρίου ανάθεσης (τι οφείλουν να πράττουν και τι να αποφεύγουν – συνήθεις πλημμέλειες).

  περισσοτερα
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εγκύκλιοι- Γνωμοδοτήσεις

  ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (30-04-2017)

  Η υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μετατίθεται και ορίζεται για τις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 καθώς και τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, για όλους τους φορείς του Δημοσίου, την 30.04.2017 (ΠΗΓΗ ΦΕΚ 2640/8.12.15)

  περισσοτερα