ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εγκύκλιοι- Γνωμοδοτήσεις

  ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

  ΕΑΑΔΗΣΥ :  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 16  Οδηγίες συμπλήρωσης των Προτύπων Τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016

  περισσοτερα
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Προμήθειες

  Προμήθειες Δημοσίου

  ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ : Για την, μετά από δημόσιο διαγωνισμό, ανάθεση, από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) στον ίδιο ανάδοχο, σύνθετης σύμβασης για την εκπόνηση στατικής μελέτης και την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης της εφαρμογής της για τη μερική αποκατάσταση του αρχαίου πύργου στην Αγία Μαρίνα Κέας, στο πλαίσιο του έργου «Στερέωση αρχαίου Πύργου Αγίας Μαρίνας», ΔΕΝ συντρέχει κώλυμα, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ.3 του Ν. 3316/2005.

  περισσοτερα