ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Δημόσια έργα

  Νόμοι-Νομολογίες Δημοσίων έργων

  ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4254/2014 Σύμφωνα με τον Ν. 4254/2014 (βλ. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3, σημείο 2.Α.ιθ) από 01.01.2015 καταργούνται μεταξύ άλλων οι διατάξεις των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και ιστ΄ της παρ.1 του άρθρου 7 του α.ν.2326/40 (Α΄145) υπέρ του ΕΤΑΑ –ΤΣΜΕΔΕ που αφορούν κράτηση 1% επί των πληρωμών τωνεργοληπτών δημοσίων έργων καθώς και τα μηχανόσημα. Οι καταργούμενες διατάξεις ΕΔΩΥπενθυμίζεται επίσης ότι : "Η υπέρ του Μετσοβίου Πολυτεχνείου βάσει του Ν. 546 του 1943 πρόσθετος κράτησις εξ ημίσεως επί των εν αυτών αναφερομένων πόρων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων επιβάλλεται επί των πόρων τούτων ως καθορίζονται ούτοι εκάστοτε βάσει των κειμένων διατάξεων" και "ορισμένες, από τις κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ της παρ. 1 του άρθρου 7 του Α.Ν.2326/1940, και οι οποίες προσδιορίζονται συγκεκριμένα (στις οποίες -σημειωτέον- δεν εμπίπτουν οι προαναφερθέντες πόροι 6 0/00 και 2%) επιβάλλονται και υπέρ του ΕΜΠ. Οι κρατήσεις αυτές υπέρ ΕΜΠ εξομοιώνονται πλήρως, ως προς τις προϋποθέσεις επιβολής τους και τα υπόχρεα πρόσωπα, με τις αντίστοιχες κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, διαφοροποιούνται δε μόνο ως προς το ύψος τους, το οποίο περιορίζεται στο ήμισυ εκείνων" (ΝΣΚ 597/2006)

  περισσοτερα
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Προμήθειες

  Προμήθειες Δημοσίου

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ :"..η προσωρινή µειοδότρια πρέπει να αποκλειστεί από το διαγωνισµό γιατί η υπό κρίσιν περίπτωση µε την µεταγενέστερη προσκόµιση του πιστοποιητικού ότι η εταιρεία δεν τελεί σε ειδική εκκαθάριση, θεωρείται ότι συνιστά όχι διευκρίνιση ή συµπλήρωση νοµίµως κατ’ αρχήν υποβληθέντων στοιχείων αλλά αναπλήρωση µη υποβληθέντων ή µη νοµίµως υποβληθέντων . Αυτό δέχεται η πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας ότι δηλαδή στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής εναπόκειται να καλεί τους προµηθευτές για διευκρίνιση ή συµπλήρωση νοµίµως κατ’ αρχήν υποβληθέντων στοιχείων και όχι για αναπλήρωση µη υποβληθέντων ή µη νοµίµως υποβληθέντων (Ε.Α. ΣτΕ 996/2010, 70/2010, 867/2009, 696/2009, 349/2008 κ.α.). Εφόσον, λοιπόν, στο πιστοποιητικό που προσκόµισε η προσωρινή µειοδότρια δεν συµπεριλαµβάνονταν βεβαίωση και για την περίπτωση της ειδικής εκκαθάρισης όπως απαιτούνταν από τη διακήρυξη τότε η µεταγενέστερη προσκόµιση του δεν συνιστά επιτρεπτή σύµφωνα µε το νόµο και τη διακήρυξη συµπλήρωση αλλά ανεπίτρεπτη αναπλήρωση µη υποβληθέντων δικαιολογητικών.."

  περισσοτερα