ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Δημόσια έργα

  Νόμοι-Νομολογίες Δημοσίων έργων

  ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ “Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.” ..Η θεσπισθείσα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 υποχρέωση των αναθετουσών αρχών και αναθέτοντων φορέων να αποδέχονται από τους υποψηφίους κατά τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,ευκρινή φωτοαντίγραφα δημοσίων εγγράφων, βεβαιώσεων (π.χ. βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ), πιστοποιητικών κ.α., που έχουν εκδοθεί από τους φορείς της περίπτωσης α΄ της ως άνω παραγράφου και η κατάργηση της απαίτησης για προσκόμιση πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων, καταλαμβάνει διακηρύξεις οι οποίες δημοσιεύθηκαν μετά τις 26.06.2014 και αυτές πρέπει να συντάσσονται με βάση τη νέα ρύθμιση. Ειδικά για τις διακηρύξεις δημοσίων έργων, που συντάσσονται βάσει των εν ισχύ πρότυπων τευχών διακηρύξεων (τύπου Α και τύπου Β), υπενθυμίζεται ότι οι αρμόδιες αναθέτουσες αρχές δύνανται -και οφείλουν- να προσαρμόζουν τα σχετικά άρθρα του πρότυπου τεύχους της διακήρυξης ώστε να είναι απόλυτα συμβατά με την νέα ρύθμιση του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014...

  περισσοτερα
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εγκύκλιοι- Γνωμοδοτήσεις

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  Για την κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών(εταιρειών-φυσικών προσώπων) Ι.Χ. οχημάτων και μηχανημάτων έργου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών , στην περιοχή ευθύνης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

  περισσοτερα