ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Δημόσια έργα

  Νόμοι-Νομολογίες Δημοσίων έργων

  ΦΕΚ Β 969 Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

  περισσοτερα
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Προμήθειες

  Προμήθειες Δημοσίου

  ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ : Για την, μετά από δημόσιο διαγωνισμό, ανάθεση, από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) στον ίδιο ανάδοχο, σύνθετης σύμβασης για την εκπόνηση στατικής μελέτης και την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης της εφαρμογής της για τη μερική αποκατάσταση του αρχαίου πύργου στην Αγία Μαρίνα Κέας, στο πλαίσιο του έργου «Στερέωση αρχαίου Πύργου Αγίας Μαρίνας», ΔΕΝ συντρέχει κώλυμα, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ.3 του Ν. 3316/2005.

  περισσοτερα