ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

10/1/2018 ΕΑΑΔΗΣΥΑναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr), προς διευκόλυνση και χρήση τους από τις αναθέτουσες αρχές, τα επικαιροποιημένα υποδείγματα διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, όπως αυτά εγκρίθηκαν στην 72η/ 21-12-2017 Συνεδρίαση της Αρχής.

01-09-2017 ΕΑΑΔΗΣΥ : ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ. Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής επικαιροποιημένα υποδείγματα Διακήρυξης για Συμβάσεις Γενικών Υπηρεσιών και Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

22-06-2017 ΕΑΑΔΗΣΥ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής υπόδειγμα διακήρυξης για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο προμήθειας αγαθών με ανοικτή διαδικασία, το οποίο δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Σε αυτό ενσωματώνονται οδηγίες συμπλήρωσης και παραπομπές στην εφαρμοστέα νομοθεσία (με τη μορφή υποσημειώσεων).

Το υπόδειγμα θα επικαιροποιείται με σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Αρχής. Σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση eaadhsy[at]eaadhsy.gr

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ : Για την, μετά από δημόσιο διαγωνισμό, ανάθεση, από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) στον ίδιο ανάδοχο, σύνθετης σύμβασης για την εκπόνηση στατικής μελέτης και την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης της εφαρμογής της για τη μερική αποκατάσταση του αρχαίου πύργου στην Αγία Μαρίνα Κέας, στο πλαίσιο του έργου «Στερέωση αρχαίου Πύργου Αγίας Μαρίνας», ΔΕΝ συντρέχει κώλυμα, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ.3 του Ν. 3316/2005.

Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού καθαριότητας του ΕΚΠΑ : οι ένορκες βεβαιώσεις δύνανται να αφορούν αποκλειστικά γεγονότα παρόντα ή παρελθόντα και όχι μέλλοντα και συνεπώς οι ανωτέρω ένορκες βεβαιώσεις που έχουν ημερομηνία υπογραφής προγενέστερη της υποβολής προσφοράς τους, δεν καλύπτουν την απαίτηση της διακήρυξης, καθώς η συγκεκριμένη ένορκη βεβαίωση πρέπει να καλύπτει το χρονικό διάστημα έως την υποβολή της προσφοράς..

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αποφυγή απευθείας ανάθεσης προμηθειών - Δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμών επί τη βάσει προσυμφωνημένου ποσοστού επιμερισμού της συνολικής αξίας των συμβάσεων και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά – Δυνατότητα χρήσης τεχνικών και προδιαγραφών και προτύπων από τους λοιπούς δημόσιους φορείς υγείας πέραν αυτού που τις εκπόνησε

ΕΑΑΔΗΣΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 11 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»Με στόχο τη διευκόλυνση του έργου των αναθετουσών αρχών κατά τη διαδικασία σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, αναλύεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τα κριτήρια ανάθεσης, όπως αποτυπώνεται στην Oδηγία 2004/18/ΕΚ και στην πράξη ενσωμάτωσής της στο ελληνικό δίκαιο (Π.Δ. 60/2007), δίνοντας έμφαση στα σημεία εκείνα τα οποία πρέπει να γνωρίζουν και να λαμβάνουν υπόψη οι αναθέτουσες αρχές κατά τον προσδιορισμό, την επιλογή και την εφαρμογή του προσήκοντος κριτηρίου ανάθεσης (τι οφείλουν να πράττουν και τι να αποφεύγουν – συνήθεις πλημμέλειες).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ :"..η προσωρινή µειοδότρια πρέπει να αποκλειστεί από το διαγωνισµό γιατί η υπό κρίσιν περίπτωση µε την µεταγενέστερη προσκόµιση του πιστοποιητικού ότι η εταιρεία δεν τελεί σε ειδική εκκαθάριση, θεωρείται ότι συνιστά όχι διευκρίνιση ή συµπλήρωση νοµίµως κατ’ αρχήν υποβληθέντων στοιχείων αλλά αναπλήρωση µη υποβληθέντων ή µη νοµίµως υποβληθέντων . Αυτό δέχεται η πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας ότι δηλαδή στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής εναπόκειται να καλεί τους προµηθευτές για διευκρίνιση ή συµπλήρωση νοµίµως κατ’ αρχήν υποβληθέντων στοιχείων και όχι για αναπλήρωση µη υποβληθέντων ή µη νοµίµως υποβληθέντων (Ε.Α. ΣτΕ 996/2010, 70/2010, 867/2009, 696/2009, 349/2008 κ.α.). Εφόσον, λοιπόν, στο πιστοποιητικό που προσκόµισε η προσωρινή µειοδότρια δεν συµπεριλαµβάνονταν βεβαίωση και για την περίπτωση της ειδικής εκκαθάρισης όπως απαιτούνταν από τη διακήρυξη τότε η µεταγενέστερη προσκόµιση του δεν συνιστά επιτρεπτή σύµφωνα µε το νόµο και τη διακήρυξη συµπλήρωση αλλά ανεπίτρεπτη αναπλήρωση µη υποβληθέντων δικαιολογητικών.."

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών για προμήθειες και υπηρεσίες άνω των 60.000 ευρώ- οδηγίες εγγραφής

Από την 01/10/2014 καθίσταται υποχρεωτική η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για προμήθειες και υπηρεσίες ποσού 60.000 ευρώ και άνω και για τους φορείς της γενικής κυβέρνησης. Οι διαγωνισµοί θα πραγµατοποιούνται μέσω της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Για την συµµετοχή τους οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής  και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα. 

Για να υποβάλλετε την Αίτηση Εγγραφής ως χρήστης θα πρέπει από την διαδικτυακή πύλη (portal) του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr να επιλέξετε τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως Οικονομικός Φορέας» και στην συνέχεια τον σύνδεσμο «Αίτηση Εγγραφής Οικονομικών Φορέων με Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)». Συμπληρώνετε την «Αίτηση Εγγραφής Προμηθευτή» και δημιουργείτε το δικό σας απαραίτητο προφίλ.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΑΑΔΗΣΥ : ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Σύνταξη διακηρύξεων και τευχών διαγωνισμού προς αποφυγή συνήθων πλημμελειών των όρων αυτών». Εκδίδουμε την παρούσα κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με την ορθή σύνταξη διακηρύξεων και τευχών διαγωνισμού, προς αποφυγή των συνηθέστερων πλημμελειών που εμφιλοχωρούν στους όρους αυτών. Για τη σύνταξη της παρούσας λήφθηκε υπόψιν : α) H νομολογία (i) του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ii) των αρμόδιων εθνικών Διοικητικών Δικαστηρίων, (iii) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και β) οι αποφάσεις της Αρχής, στο πλαίσιο εξέτασης των υποβαλλόμενων σε αυτήν αιτημάτων παροχής σύμφωνης γνώμης για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ "..σύµφωνα µε τα ανωτέρω οι όροι της διακήρυξης είναι απαράβατοι και οι υποψήφιοι εφόσον δεν έχουν ασκήσει εµπροθέσµως τις διοικητικές προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 12 της 16134/5-6-2013 διακήρυξης του Δηµάρχου θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύνανται µε την προσφορά τους ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εµµέσως τους ανωτέρω όρους.."

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 403/2013 ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Απόρριψη προσφοράς εταιρείας  για την ανάδειξη εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η οποία άλλαξε ορισμένα στοιχεία της προσφοράς της, και συγκεκριμένα αντικατέστησε, μετά την υποβολή της και κατόπιν προσκλήσεως της επιτροπής αξιολόγησης προς τις συμμετέχουσες εταιρείες για την παροχή διευκρινίσεων, τρία από τα πέντε βιογραφικά των αρχικώς προταθέντων ορκωτών λογιστών με βιογραφικά άλλων συνεργατών της

ΠΡΑΞΗ 9/2013 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 

Δεν είναι νόµιµος ο επιµερισµός των διαγωνισµών που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής των οχηµάτων και στην προµήθεια των ανταλλακτικών.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 204/2013 ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 Εάν υφίσταται δυνατότητα ή υποχρέωση για την αναθέτουσα αρχή να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θέματος και να ακυρώσει τη σχετική εντολή διενέργειας προμήθειας, με την αιτιολογία ότι ο εν λόγω διαγωνισμός προκηρύχθηκε με βάση νομικό πλαίσιο το οποίο είχε καταργηθεί : Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει - καταργήσει την παράνομη προκήρυξη 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 294/2013 ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Μπορεί να γίνει δεκτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των π.δ. 118/2007 και 60/2007, το δικαιολογητικό της ένορκης βεβαίωσης που προσκόμισε η εταιρεία «A….», από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση και το οποίο εκ παραδρομής και εξ αμελείας, αν και είχε εγκαίρως εκδοθεί, δεν είχε κατατεθεί το πρώτον με τα λοιπά δικαιολογητικά κατακύρωσης, αλλά μετά τη λήξη της ταχθείσας για την κατάθεση του σφραγισθέντος φακέλου με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προθεσμίας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 14/2013 ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Η ανακολουθία σε στοιχείο, που αναφέρεται τόσο στην τεχνική, όσο και στην οικονομική προσφορά συμμετέχοντος σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, μετά τις διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από τον υποψήφιο ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Π.Δ. 118/2007, δεν αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Βάσει του Π.Δ. 166/2003 ΔΕΝ απαιτείται όχληση για τόκους υπερημερίας σε προμήθειες δημοσίου

Νομολογίες

Απόφαση 26/2/2009 – ΔΕΑ 27/2009 (ΟΥΣΙΑΣ)

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε αεροδρόμιο. Καθυστερημένη αποστολή από την υπηρεσία της σύμβασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έλεγχο νομιμότητας αυτής και άρνηση του Παρέδρου για έγκριση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής του αναδόχου για τις παρασχεθείσες και παραληφθείσες συμβατικές υπηρεσίες του. Δεκτή η αγωγή για έντοκη καταβολή της συμβατικής αμοιβής του. Μη νόμιμος ο έλεγχος της νομιμότητας του εντάλματος από τον Πάρεδρο.

Απόφαση 9/3/2009 – ΔΕΑ 392/2009 (ΟΥΣΙΑΣ)

Προμήθειες Νοσοκομείου με το π.δ. 394/1996. Εάν δεν προκύπτει ο χρόνος οριστικής παραλαβής των ειδών με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του π.δ. 394/1996, τόκοι υπερημερίας, κατ” εφαρμογή του π.δ. 166/2003, οφείλονται από την επίδοση της αγωγής.

Απόφαση 9/3/2009 – ΔΕΑ 490/2009 (ΟΥΣΙΑΣ)

Αγωγή κατά Νοσοκομείου για την καταβολή ποσών που προέρχονται από εκτέλεση 3 Δ.Συμβάσεων προμήθειας. Δεν προκύπτει παραλαβή τιμολογίου. Υποχρέωση καταβολής της αξίας τους εντόκως, όχι σε 60 ημέρες από το τέλος της περιόδου πληρωμής, αλλά από την επίδοση της αγωγής. Υπολογισμός επιτοκίου με ν.δ. 496/74 και π.δ. 166/03, ανάλογα με το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης.

Ελεγκτικό Συνέδριο. Απόσπασμα πρακτικού οδηγού για τον έλεγχο Δημοσίων Συμβάσεων. Ιούνιος 2011.Αξιολόγηση – Βαθμολογία τεχνικών προσφορών

Τι πρέπει να περιέχει το οικείο Πρακτικό αξιολόγησης για να είναι αιτιολογημένο.

α) Θα πρέπει να παρατίθενται τα στοιχεία που έλαβε υπόψη της η αναθέτουσα αρχή και τα οποία δικαιολογούν, για κάθε συγκεκριμένο κριτήριο αξιολόγησης που τίθεται από τη διακήρυξη, την ποιοτική και ποσοτική υπεροχή της προσφοράς του αναδόχου συγκριτικά με τις προσφορές των λοιπών διαγωνιζόμενων. Σε κάθε περίπτωση, τα ως άνω στοιχεία θα πρέπει τουλάχιστον να προκύπτουν με σαφήνεια από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου (πρακτικά εισηγήσεις, γνωμοδοτήσεις, κ.λ.π). Η εν λόγω ειδική κρίση της αναθέτουσας αρχής δεν δύναται να αναπληρωθεί από την παρεχόμενη βαθμολογία στα κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς, καθόσον η αναφορά συγκεκριμένων στοιχείων που δικαιολογούν τη δοθείσα ανά κριτήριο βαθμολογία, πέραν του ότι επιβάλλεται για λόγους διαφάνειας, είναι αναγκαία τόσο για την υποβολή αντιρρήσεων από τους λοιπούς διαγωνιζόμενους, όσο κυρίως για το δικαστικό έλεγχο της κρίσης της αναθέτουσας αρχής (Πρ. VII Τμ. 41/2008, βλ., όμως και αντιθ. Πρ. VI Τμ. 13/2008 , σύμφωνα με την οποία η δοθείσα βαθμολογία σε καθένα από τα κριτήρια χωρίς ειδική αιτιολογία καθιστά αιτιολογημένο το οικείο πρακτικό στο μέτρο που τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν τα προς αξιολόγηση κριτήρια περιγράφονται λεπτομερώς στη διακήρυξη και προκύπτουν από το φάκελο των οικείων προσφορών που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι).
Η έλλειψη στο οικείο Πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης έστω και συνοπτικά μιας εξατομικευμένης για κάθε διαγωνιζόμενο αναφοράς με παραπομπή σε συγκεκριμένα στοιχεία της τεχνικής του προσφοράς που να δικαιολογεί τη βαθμολογία που δόθηκε στα επί μέρους κριτήρια της διακήρυξης, καθιστά το πρακτικό αυτό αναιτιολόγητο και τη διαδικασία επιλογής του αναδόχου μη νόμιμη, ενόψει και της μικρής απόκλισης που παρουσίαζαν μεταξύ τους οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων (Πρ. Ζ΄ Κλιμ. 327/2007 ).
β) Η αιτιολογία του πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης δεν πρέπει να περιέχει γενικού και συμπερασματικού χαρακτήρα παρατηρήσεις από την επιτροπή διαγωνισμού (Πρ. VI. Τμ. 205/2007 , 224/2006 ).
Ειδικότερα γενικού και συμπερασματικού χαρακτήρα αιτιολογία συνιστά η παραδοχή α) ότι ο διαγωνιζόμενος «υπέβαλε μια πάρα πολύ καλή τεχνική έκθεση, που όμως δεν έχει την πληρότητα της έκθεσης του προηγούμενου διαγωνιζόμενου και την άριστη γνώση του αντικειμένου…», χωρίς να επεξηγείται, περαιτέρω, ποιο είναι το ελλείπον της έκθεσης αναφορικά με τον προηγούμενο διαγωνιζόμενο, ή β) ότι ο διαγωνιζόμενος «υπέβαλε …μια πολύ καλή τεχνική έκθεση, που όμως δεν έχει την πληρότητα της έκθεσης του προηγούμενου διαγωνιζόμενου και την άριστη γνώση του αντικειμένου, έχει όμως, μια αρκετά ικανοποιητική εκτίμηση του αντικειμένου της προς ανάθεση μελέτης…», χωρίς να τεκμηριώνονται και να αιτιολογούνται βάσει συγκεκριμένων στοιχείων οι εν λόγω αξιολογικές κρίσεις (Πρ. Ζ΄ Κλ. 263/2008 ).
γ) Η συνοπτική και σε μεγάλο βαθμό αόριστη αιτιολογία του Πρακτικού Αξιολόγησης νομίμως συμπληρώνεται από τον επισυναπτόμενο στο Πρακτικό αυτό Πίνακα ειδικής αιτιολόγησης της βαθμολογίας που συνέταξε η επιτροπή διαγωνισμού(Πρ. VI Τμ. 168/2008). Ο μη ομοιόμορφος, όμως, λεκτικός χαρακτηρισμός από την ΕΔ των καθορισμένων από την διακήρυξη κριτηρίων και υποκριτηρίων με την προσήκουσα αντιστοίχησή του προς την βαθμολογία καθώς και η επισήμανση μόνο των ελλείψεων των προσφορών κάποιων εκ των υποψηφίων χωρίς θετική κρίση με χαρακτηρισμό εφ’ εκάστου κριτηρίου ή υποκριτηρίου, δεν καθιστά δυνατό τον έλεγχο του ενιαίου της εφαρμογής των κριτηρίων αξιολογήσεως σε όλους τους υποψηφίους και του αιτιολογημένου της συγκρίσεως των προσφορών τους, με αποτέλεσμα η τεχνική αξιολόγηση να είναι πλημμελής (Πρ. Ζ΄ Κλ. 304/2010 ).
δ) Κατά την τεχνική αξιολόγηση – βαθμολόγηση των προσφορών είναι ανεπίτρεπτη οποιαδήποτε εκτίμηση από την επιτροπή διαγωνισμού ειδικότερου κριτηρίου που δεν περιλαμβάνεται στο νόμο ή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η επίκληση δε του κριτηρίου αυτού στην αιτιολογία της απόφασης για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς και την ανάθεση της μελέτης καθιστά αυτήν μη νόμιμη (Πρ. VII Τμ. 16/2009 ). Με βάση την ανωτέρω γενική παραδοχή έχει κριθεί ειδικότερα ότι: 1) όταν η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ, η γνώση από τους υποψηφίους των ιδιαίτερων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του έργου, για το οποίο θα εκπονηθεί η υπό ανάθεση μελέτη κτηματογράφησης– πολεοδόμησης, μη νομίμως συνεκτιμάται από την επιτροπή διαγωνισμού κατά τη βαθμολόγηση των προσφορών με βάση το κριτήριο αξιολόγησης του άρθρου 7 παρ. 6 του ν. 3316/2005 και της οικείας διακήρυξης «πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση, επισήμανση τυχόν προβλημάτων και αποτελεσματικότητα των προτάσεων για την αντιμετώπισή τους» (Πρ. Ζ΄ Κλ. 304/2010 ). 2) Κατά τη βαθμολόγηση των προσφορών με βάση το οριζόμενο στο άρθρο 7 παρ. 6 του ν. 3316/2005 και στη διακήρυξη υποκριτήριο «οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας μελέτης», η εκτίμηση από την επιτροπή διαγωνισμού της ύπαρξης εμπειρίας των διαγωνιζομένων σε παρόμοιες μελέτες με την προκηρυσσόμενη είναι μη νόμιμη, αφού η εμπειρία συνιστά κριτήριο καταλληλότητας του υποψήφιου μελετητή και όχι αναθέσεως της μελέτης, έχει δε ελεγχθεί σε προηγουμένη αυτοτελή φάση της διαδικασίας του διαγωνισμού και 3) η εκτίμηση από την επιτροπή διαγωνισμού της «εμπειρίας του συντονιστή» δεν αποτελεί σύμφωνα με το νόμο και την διακήρυξη αξιολογικό στοιχείο για την βαθμολόγηση του κριτηρίου «Οργανωτική αποτελεσματικότητα της προταθείσας Ομάδα Μελέτης», αφού από το νόμο και τη διακήρυξη έχει καθορισθεί ως τέτοιο στοιχείο μόνο ο βαθμός αποτελεσματικότητος του συντονιστή σε σχέση με τα προβλεπόμενα γι’ αυτόν καθήκοντα (Πρ. Ζ΄ Κλ. 304/2010 )
Οικονομικές προσφορές κατώτερες του ελάχιστου ορίου που προβλέπεται στην απόφαση ΔΜΕΟ/α/οικ./1161/15.7.2005 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία καθορίζεται ελάχιστη αμοιβή για μελέτες και υπηρεσίες που ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3316/2005. Κρίνονται ως υπερβολικά χαμηλές και ως εκ τούτου δεν πρέπει να απορρίπτονται ως απαράδεκτες πριν μεσολαβήσει στάδιο αιτιολόγησής τους από τους προσφέροντες (Πρ Ζ΄ Κλ. 326, 327/2007 ).

ΕλΣυν/ΣΤ Κλιμ/45/2010 η αόριστη αναφορά στη δήλωσή της περί εγγραφής της στο οικείο Έπιμελητήριο δεν πληρεί όρο που τίθεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Μη νόμιμη η διαδικασία διενέργειας προμήθειας υλικών από το Ι.Κ.Α.-Έ.Τ.Α.Μ., καθόσον κρίθηκε ότι:  μη νομίμως προμηθεύτρια εταιρεία που αναδείχθηκε μειοδότρια στον ελεγχόμενο διαγωνισμό, υπέβαλε, εκτός των άλλων και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δεν προσδιόριζε σαφώς, τόσο κατ” είδος όσο και κατά τόπο, το οικείο Έπιμελητήριο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη, με συνέπεια η αόριστη αναφορά στη δήλωσή της περί εγγραφής της στο οικείο Έπιμελητήριο να μην πληροί όρο που τίθεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

ΕλΣυν/Τμ.6/1891/2010 

Ο διαγωνιζόμενος δύναται να διατυπώσει επιφύλαξη ως προς έναν ή περισσότερους όρους της διακήρυξης ή των τευχών δημοπράτησης, ενώ δεν αποτελεί νόμιμο λόγο αποκλεισμού του η θέσπιση στη διακήρυξη όρου περί ανεπιφύλακτης αποδοχής αυτής. Σε περίπτωση δε που με την υποβολή της προσφοράς του ο συμμετέχων διατυπώσει επιφύλαξη για όρο ή όρους της διακήρυξης ή των τευχών δημοπράτησης, αλλά δεν προβεί στην άσκηση εντός της νόμιμης προθεσμίας των προβλεπομένων διοικητικών προσφυγών και ενδίκων βοηθημάτων, ο διαγωνισμός διεξάγεται εφαρμοζομένων και των όρων αυτών, ενώ προσφορά που δεν πληροί τους εν λόγω προβλεπόμενους στη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης όρους, μεταξύ των οποίων και τους σχετικούς με την πληρότητα των μελετών που θα υποβληθούν, είναι απορριπτέα, η δε συμμετέχουσα εταιρεία που την υποβάλλει πρέπει να αποκλειστεί από τη διαγωνιστική διαδικασία.( ΕλΣυν/Τμ.6/1891/2010 ).

ΝΣΚ/28/2012(Ατομ) .Απόρριψη ένστασης κατά της διαδικασίας διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, με την οποία ο ενιστάμενος ζήτησε την ακύρωση της διαδικασίας αυτής για το λόγο ότι δεν αναρτήθηκε στο διαδίκτυο περίληψη της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού.Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις(3861/2010,118/2007), που ερμηνεύονται σε συνδυασμό μεταξύ τους και στα πλαίσια του ερωτήματος, προκύπτει ότι στις εκδιδόμενες από το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., συνεπώς και στις εκδιδόμενες από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και απαριθμούμενες στο άρθρο 2 του Ν. 3861/2010 πράξεις, οι οποίες υποχρεωτικώς αναρτώνται και μάλιστα «αμελλητί» στον οικείο διαδικτυακό τόπο κάθε δημόσιου φορέα με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε, δεν περιλαμβάνονται και οι περιλήψεις διακηρύξεων, της περίπτωσης 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου αυτού, των οποίων η δημοσίευση δεν θεσπίζεται ως υποχρεωτική από το πλαίσιο των διατάξεων με βάση τις οποίες διεξάγεται κάθε φορά ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Συναφώς έχει γίνει δεκτό ( Ατομ. Γνωμ. ΝΣΚ 65/2011) ότι, εφόσον στην κείμενη ειδική νομοθεσία δεν προβλέπεται, ως υποχρεωτική η δημοσίευση, δεν είναι υποχρεωτική ούτε και η καθ’ υποκατάσταση αυτής ανάρτηση στο διαδίκτυο, της σχετικής δημοσιότητας εξασφαλιζομένης, σε κάθε περίπτωση, με την τήρηση της διαδικασίας που διαγράφεται από τις εφαρμοστέες διατάξεις, στα όρια και στην έκταση που κατά περίπτωση διαγράφεται.

ΕλΣυν/Τμ.4/250/2011.Υπηρεσίες καθαριότητας.Μη νόμιμα έγινε κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σε τιμή υψηλότερη της προϋπολογισθείσας, καθόσον τέτοια δυνατότητα δεν προβλεπόταν στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Το ότι η Υ.Π.Α. με το Δ11/Ε/10912/4385/26.3.2009 έγγραφο είχε προβεί στη διευκρίνιση ότι ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού είναι ενδεικτικός δεν ασκεί επιρροή στην προκειμένη περίπτωση, καθόσον το έγγραφο αυτό γνωστοποιήθηκε μόνο σε όσους είχαν λάβει ενυπόγραφα τη διακήρυξη, ενώ θα έπρεπε να τύχει ευρείας δημοσιότητας, αφού αφορούσε σε τροποποίηση ουσιώδους όρου της διακήρυξης. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τα έγγραφα που αναφέρθηκαν παραπάνω (ιδιωτικά συμφωνητικά υπεργολαβίας, γνωστοποίηση στην ΥΠΑ για την ύπαρξη υπεργολάβου κ.λπ.), καθώς και από τα έγγραφα που επισυνάπτονται στο ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα και αφορούν και τις δύο εταιρίες, μη νόμιμα ανατέθηκε το έργο της καθαριότητας σε υπεργολάβο, καθόσον τέτοια δυνατότητα δεν προβλεπόταν στη διακήρυξη, ούτε περιλαμβανόταν στην προσφορά της αναδόχου εταιρίας και ομοίως μη νόμιμα απασχολήθηκε στην καθαριότητα του αεροδρομίου και προσωπικό της εταιρίας «…. ».

ΕΣ/Τμ.6/408/2012 Ο προσδιορισμός της ποσότητας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του ελαχίστου περιεχομένου της διακηρύξεως και στοχεύει στην επίτευξη πλήρους διαφάνειας και στην προστασία του ανταγωνισμού, η δε παράλειψη προσδιορισμού του καθιστά ασαφή τη διακήρυξη και συνεπώς μη νόμιμη (Πρακτικά Ολομ.ΕΣ της 27ης Γεν.Συν. της 29.11.2000, και της 32ης Γεν.Συν. της 20.12.2000, Αποφάσεις VI Τμήματος 295/2010, 373/2010, 46/2009, 36/2009, 22/2009, Πράξεις VI Τμήματος 5/2008, 8/2004, 2/2003, ΣτΕ 375/2009, 1808/1987, ΕΑ ΣτΕ 184/1999, Γνμδ ΝΣΚ 588/2008, 338/2001, Απόφαση ΔΕΚ C-241/2009,Lammerzahl). Ωσαύτως, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να δημοσιεύει περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της διακηρύξεως του διαγωνισμού (στα οποία συγκαταλέγονται τα είδη των προς προμήθεια αγαθών και η ακριβής ποσότητα αυτών κατά κατηγορία και είδος) στον ημεδαπό τύπο και στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία δεν επιτρέπεται να περιέχει πληροφορίες διαφορετικές από τις δημοσιευόμενες στον ελληνικό τύπο (Αποφάσεις VI Τμήματος 2263/2011, 2016/2010). Η παράλειψη ή η πλημμελής τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας συνιστά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας του διαγωνισμού, η οποία πλήττει τις αρχές του ανταγωνισμού, της πρόσβασης στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και της διαφάνειας και καθιστά μη νόμιμη τη διενέργειά του (Αποφάσεις VI Τμήματος 2263/2011, 1780/2011, 1646/2011).(…)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 0257 Συν/ση 14.12.2007 ΤΜΗΜΑ VI απόκρυψη ή μη ακριβής πληροφόρηση της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού νοθεύει ευθέως τον ανταγωνισμό..

Η περίληψη της διακήρυξης που αποστέλλεται πρέπει να περιέχει όλους τους ουσιώδεις όρους του διαγωνισμού. Στις ίδιες ακριβώς διατυπώσεις οφείλει να υποβάλλεται η αναθέτουσα αρχή για κάθε τροποποίηση ουσιώδους όρου της αρχικής διακήρυξης. Τέτοιος ουσιώδης όρος είναι ο καθορισμός της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, που αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ στοιχείο της διαγωνιστικής διαδικασίας,απόκρυψη ή μη ακριβής πληροφόρηση επί του οποίου άγει τον διαγωνιζόμενο που την υφίσταται σε μη έγκαιρη συμμετοχή ή σε αποχή από αυτόν και επομένως, νοθεύει ευθέως τον ανταγωνισμό

Γνωμοδότηση 553/2012 Ν.Σ.Κ.

Σε περίπτωση μη έκδοσης αιτιολογημένης απόφασης της αναθέτουσας Υπηρεσίας, περί περαιτέρω παράτασης ισχύος της προσφοράς των συμμετασχουσών σ’ αυτόν εταιρειών, -πέραν της λήξης του ανωτάτου ορίου του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς- , τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται

Ορισμοί από την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.

11. Τι είναι η διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση: Είναι ο τρόπος με τον οποίο διενεργείται ο διαγωνισμός και συνάπτεται η σύμβαση μεταξύ Δημοσίου και προμηθευτή. Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις :

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Είναι η διαγωνιστική διαδικασία στην οποία δύναται να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος προμηθευτής.

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Είναι η διαγωνιστική διαδικασία στην οποία δύνανται να υποβάλουν προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, μόνο όσοι από τους υποψήφιους προμηθευτές επιλεγούν κατά το στάδιο της αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και στους οποίους αποστέλλεται πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.

Ο ανοικτός και ο κλειστός διαγωνισμός διενεργούνται για την προμήθεια ειδών με ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους (cpv 2008) άνω των 60.000 € άνευ Φ.Π.Α.

Η ανάθεση της δημόσιας σύμβασης πραγματοποιείται , είτε βάσει του κριτηρίου της χαμηλότερης τιμής, είτε βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Ο τρόπος διεξαγωγής του ανοικτού και του κλειστού διαγωνισμού περιγράφεται στον Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07).

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Είναι η διαγωνιστική διαδικασία στην οποία υποβάλλονται προσφορές χωρίς να είναι υποχρεωτική η δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού. Διενεργείται για την προμήθεια ειδών με ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους (cpv 2008) από 20.001 € μέχρι 60.000 € άνευ Φ.Π.Α. Κατά τον πρόχειρο διαγωνισμό ακολουθείται κυρίως η ανοικτή διαδικασία. Εφαρμόζεται εν μέρει το Π.Δ. 118/07.

Η ανάθεση της δημόσιας σύμβασης πραγματοποιείται, είτε βάσει του κριτηρίου της χαμηλότερης τιμής, είτε βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Η Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών δεν διενεργεί πρόχειρους διαγωνισμούς.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) 

Η απευθείας ανάθεση ακολουθείται για την προμήθεια ειδών με ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους (cpv 2008) μέχρι 20.000 € άνευ Φ.Π.Α. Η Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών δεν υλοποιεί δημόσιες προμήθειες με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά τα ανωτέρω.

Η διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση μπορεί να ακολουθηθεί, α) μετά από απόφαση, και για την προμήθεια είδους μεγαλύτερης προϋπολογισθείσας δαπάνης (Ν. 2286/95, Άρθρο 13, παρ. 13), καθώς και β)μετά από διαδικασία ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού, κατά την οποία δεν κατέστη δυνατή η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Στην β΄ περίπτωση , για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, η απόφαση της περίπτωσης α΄, υποκαθίσταται από την απόφαση κρίσεως των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού (απόφαση ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης). Η Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών δύναται να υλοποιεί δημόσιες προμήθειες με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατά τα ανωτέρω.

Ο τρόπος διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης δεν περιγράφεται σε κάποιο νομοθέτημα.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

Αναφέρεται στο Π.Δ. 60/07
Οι αναθέτουσες Αρχές προβαίνουν, με τους υποψήφιους που επελέγησαν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 έως 50 του Π.Δ. 60/07 , σε διάλογο, σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν, με τον καλύτερο τρόπο, τις ανάγκες τους. Αντικείμενο του διαλόγου μπορεί να αποτελούν όλες οι πτυχές της σύμβασης.
Η ανάθεση της δημόσιας σύμβασης πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς.
Στη Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών δεν έχει διενεργηθεί διαγωνισμός με τη διαδικασία αυτή, γιατί απαιτείται νομοθετική εξειδίκευση των σχετικών διατάξεων του Π.Δ. 60/07.

27. Τι σημαίνει «εισήγηση κατακύρωσης»;

Απάντηση: Είναι η εισήγηση που υποβάλλεται από την αρμόδια εκτελεστική Δ/νση στην Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών (Ε.Κ.Π.), σχετικά με την κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με βάση τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). Επί της ανωτέρω εισήγησης η Επιτροπή γνωμοδοτεί εκδίδοντας σχετικό Πρακτικό. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής είναι απλή.

28. Tι είναι η απόφαση κατακύρωσης;

Απάντηση: Είναι η απόφαση που συντάσσει και εκδίδει η αρμόδια εκτελεστική Δ/νση, αποδεχόμενη ή μη τη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών και με την οποία κατακυρώνει ή μη τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος διαγωνισμού. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης αντίθετης προς τη γνωμοδότηση της Επιτροπής, απαιτείται ειδική και επαρκής αιτιολογία. Η εν λόγω απόφαση προσβάλλεται με την ένσταση του Κ.Π.Δ. ή την προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/10, καθώς και με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και αίτηση ακύρωσης από όσους έχουν έννομο συμφέρον. Η απόφαση κατακύρωσης αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια»

2. Τι είναι (οριστική) ανακοίνωση κατακύρωσης;

Απάντηση: Είναι η ανακοίνωση που αποστέλλεται από την αρμόδια εκτελεστική Δ/νση της Γ.Δ.Κ.Π. στον προμηθευτή μετά και από τον έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου αυτός απαιτείται. Στην εν λόγω ανακοίνωση αναφέρονται τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 23 του Π.Δ. 118/07, καθώς και ο αριθμός της σύμβασης η οποία πρόκειται να υπογραφεί. Ο προμηθευτής υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών (κατ’ ανώτατο όριο 15) από τη λήψη της ανακοίνωσης να προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση. Σε διαφορετική περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Π.Δ. 118/07. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα. Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Η οριστική ανακοίνωση κατακύρωσης αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Γνωμοδότηση 521/2011 : οι όροι που περιλαμβάνονται στην τεχνική περιγραφή είναι απαράβατοι, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού τους ως τέτοιων από την Αναθέτουσα Αρχή.

Νόμοι προμηθειών

Π.Δ. 60/2007

Π.Δ. 118/07

Τροποποιήσεις στο Π.Δ. 118/07