Οδηγίες Νομοθεσίας

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Περιλαμβάνει θέματα γενικής επικαιρότητας που άπτονται του επαγγελματικού σας ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Καθημερινός εμπλουτισμός για θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών, από την εκκίνηση αυτών έως και την ολοκλήρωση τους. Περιλαμβάνει αποφάσεις πρώτου βαθμού (Αναθέτουσας Αρχής, Επιτροπής Διαγωνισμού) και όλων των επόμενων σταδίων (Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Α.Ε.Π.Π., Ελεγκτικού Συνεδρίου)

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νόμοι, Π.Δ., Εγκύκλιοι, Πρότυπες Διακηρύξεις, Οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αποφάσεις από όλα τα αρμόδια όργανα επί θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση μιας δημόσιας σύμβασης

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ- ΕΝΤΥΠΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Κατά την σύνδεση σας στην ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ εμφανίζονται ως προεπιλογή τα θέματα γενικής επικαιρότητας. Με την επιλογή ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ επιλέγετε όποια άλλη κατηγορία επιθυμείτε.

Χρησιμοποιήστε τα καταχωρημένα tags, λέξεις κλειδιά, τις κατηγορίες που θέλετε αλλά και το έτος δημοσίευσης (συνδυαστικά ή μη) ώστε να αλιεύσετε την πληροφορία που σας χρειάζεται.

Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε συνδυασμό και ταυτόχρονα περισσότερες της μίας επιλογές (π.χ. Α.Ε.Π.Π. & ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ & ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  • Με το tag ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΥΔ έχετε πρόσβαση σε όλες τις αποφάσεις (πρακτικά διαγωνισμών, αποφάσεις Α.Ε.Π.Π. κ.α.) που αφορούν την περίπτωση συμμετέχοντα ο οποίος παρέλειψε να συμπληρώσει κάποιο τμήμα της ΤΕΥΔ και την τύχη της συμμετοχής του στον διαγωνισμό,
  • Με το tag ΑΚΟΥΣΙΑ/ΕΠΟΥΣΙΩΔΗ ΣΦΑΛΜΑΤΑ έχετε αντίστοιχα τις αποφάσεις οι οποίες κρίνουν ποια σφάλματα είναι επουσιώδη κατά την διαγωνιστική διαδικασία και δεν επιφέρουν τον αποκλεισμό
  • Με το tag ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ κάθε απόφαση σχετική με την απόδειξη της ασφαλιστικής ικανότητας συμμετέχοντα (χρόνους έκδοσης, υποβολής, υποχρέωση υποβολής και κάθετι σχετικό
  • Χρησιμοποιώντας το tag ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες προσωρινός μειοδότης μπορεί να ενημερώσει για τυχόν μεταβολές που επήλθαν και να αποφύγει δυσάρεστες συνέπειες όπως αυτές ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Ενημερωθείτε για όλα τα υπάρχοντα tag από το αντίστοιχο κελί αριστερά στην οθόνη και χρησιμοποιήστε τα για να είστε κάθε στιγμή ενημερωμένοι και άρτια καταρτισμένοι πλεονεκτώντας των ανταγωνιστών σας.

Για κάθε άλλη διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας.